มิติใหม่ของศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล คือ ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สําคัญ 14 หน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ชั้นนําระดับโลก โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการผลิตสาขาต่างๆ ตรงความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0 สามารถใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเน้นการสาธิตและการปฏิบัติ ให้แก่วิศวกร ช่างเทคนิคในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนนักศึกษา ตั้งอยู่ ณ ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ศูนย์กลางเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

MANUFACTURING TECHNOLOGY

เน้นการเรียนเชิงสาธิตและฝึกปฏิบัติ

กับเครื่องจักรกลและเครื่องมือเทคโนโลยี ขั้นสูง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะเพื่อนําไปใช้งานได้จริง

หลักสูตรระยะสั้น ทันความต้องการ

สอดคล้องกับความต้องการนําความรู้ไปใช้งาน เพื่อเสริม สร้างศักยภาพด้านเทคนิค นําไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตได้ทันความต้องการ

พัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ผลิต
ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยี

ที่ได้รับความเชื่อถือในวงการ อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้โดย วิทยากรและทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

บูรณาการกระบวนการผลิตสาขาต่างๆ
เพื่อการพัฒนาการผลิต

เพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

Factory-Automation-final

ประโยชน์สำหรับบุคคล

เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรตามความต้องการ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ได้รับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

ประโยชน์สำหรับองค์กร

ช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรได้ตรงกับเป้าประสงค์การผลิตสมัยใหม่ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการนำไปพัฒนากระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0

ประโยชน์สำหรับภาคการศึกษา

เสริมสร้างบุคลากรในภาคการศึกษาให้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านการผลิตที่เป็นปัจจุบันโดยสัมผัสประสบการณ์กับเครื่องจักรกลและเครื่องมือที่ทันสมัย ครูผู้ฝึกสอนสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานและฝึกอบรมเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ

LEARNING FACILITIES

ห้องเรียนที่พรั่งพร้อมในรูปแบบที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม เวิร์กช็อปที่ออกแบบเป็นพิเศษในลักษณะไลน์การผลิตจําลอง (Learning Factory) ที่ติดตั้งเครื่องจักรกลและเครื่องมือที่ครบครัน อุปกรณ์การเรียนการสอนอันทันสมัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการฝึกอบรมให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LEARNING FACTORY
Learning-factory
MITUTOYO INSTITUTE OF METROLOGY
FACTORY IOT STUDIO
LEAN AUTOMATION SYSTEM INTEGRATORS (LASI)
CONFERENCE ROOM
CONFERENCE-ROOM-FOR-300-PERSONS
AUDITORIUM
6 CLASSROOMS
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.