Course

Industrial Management

นอกจากหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมและการใช้เทคโนโลยี จัดให้มีหลักสูตรหลากหลายที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการการผลิต เช่น ความปลอดภัยในโรงงาน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบไคเซ็น การผลิตแบบลีน การออกแบบกระบวนการและสมดุลต่างๆ เป็นต้น

 

No products were found matching your selection.

COPYRIGHT ©2019 Sumipol Institute of Manufacturing Technology (SIMTec)