Course

Machining Strategy

หลักสูตรการฝึกอบรมตั้งแต่การเขียนโปรแกรมออกแบบชิ้นงาน CAD/CAM ความรู้ด้านเครื่องจักรกลและโปรแกรม CNC การออกแบบกระบวนการขึ้นรูปโลหะ (Machining process) เทคนิคการจับยึดชิ้นงาน (Jig & Fixtureอุปกรณ์จับยึด (Tooling)  การเลือกใช้เครื่องมือตัด (Cutting tools) อย่างถูกต้องเหมาะสมและการแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนการควบคุมและบริหารต้นทุนในการผลิต

 

Showing all 4 results

COPYRIGHT ©2019 Sumipol Institute of Manufacturing Technology (SIMTec)