กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการกัดงาน (Machining Strategy for Milling Process)

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกัดงาน เน้นการควบคุมคุณภาพและความแม่นยำของเครื่องจักร Machining Center ความเข้าใจพื้นฐานของ Jig & Fixture การจับยึดทูลที่แข็งแรงและแม่นยำ เทคนิคการเลือกทูลให้เหมาะสม ในกระบวนการกัดงานประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

• เข้าใจในส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่อง Machining center และเทคโนโลยีที่มาเพิ่มประสิทธิภาพ
• ให้ความสำคัญในการออกแบบ Jix&Fixture ที่เหมาะสมกับกระบวนการกัดงาน
• เข้าใจและเลือกใช้อุปกรณ์ในการจับยึดทูล(Tooling system) ในแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
• สามารถเลือกใช้เครื่องมือตัดได้อย่างถูกวิธีและมีเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ

หัวข้อการฝึกอบรม

• จุดสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและเทคนิคในการพิจารณาเครื่องจักรกับการใช้งาน
• อุปกรณ์จับยึดทูลแต่ละประเภท Tooling system และเทคโนโลยีที่นำมาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
• เทคนิคการเลือกทูลในงานแต่ละประเภท และการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีคมตัดและการเคลือบผิว

รูปแบบการฝึกอบรม

• การบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมการสาธิต การวิเคราะห์ และการถาม-ตอบระหว่างการเรียน
• แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
• แบบฝึกหัดของแต่ละบทระหว่างการเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับวิศวกรการผลิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมิลลิ่ง วิศวกรฝ่ายจัดซื้อทูลลิ่ง ช่างมิลลิ่งในโรงงาน , Job shop

Add to Wishlist
Course available for 2 days
Get course
Duration: 2 day
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.