(ปิดรับสมัคร)หลักสูตร Digital and Automation Measurement

Digital and Automation Measurement

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนจาก Mitutoyo และ Omron

เรียนออนไลน์ วันที่ 23, 24, 25 กุมภาพันธ์ 2565 (LIVE) 3 วัน *สามารถดูย้อนหลังได้

โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรเป็นการเรียนรูปแบบ Online และ On-site work shop  จำนวน 9 ชั่วโมง ในแต่ละกลุ่มผู้เข้าอบรม ผ่าน Live Zoom

จำนวนชั่วโมง

9 ชั่วโมง

รูปแบบการเรียน

เรียน Online
และ ภาคปฏิบัติ

สถานที่

ZOOM Application

ตารางเรียน

หัวข้อการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ 


• Introduction to Role of QC&QA
• Lean Manufacturing for Measurement
• Smart Line Demonstration
• Introduction to Measurement Tools and Instruments
• Automatic Measurement Demonstration:
– Linear Guage, Bore Guage, and LSM
• Introduction to Vision Inspection
• Automatic Vision Inspection Demonstration

วัตถุประสงค์


เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะเรื่อง การตรวจสอบข้อมูลแบบดิจิทัล (Digitalize Inspection data) และการตรวจสอบงานแบบอัตโนมัติ (Automatic Inspection field) นำไปสู่การปรับใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและลดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพแบบอินไลน์ (Inline inspection)

เนื้อหาการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ

Lean Manufacturing
การเรียนรู้แนวคิดและการผลิตแบบลีน การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและชี้บ่งปัญหา การลดความสูญเสียของกระบวนการผลิต และเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต

Digitalization Technology for Inspections
เรียนรู้การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยีของเครื่องมือวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตจากสายการผลิตจริง

Measurement Strategy
ทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการระบบการวัดงานในสายการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และกระบวนการที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

Automation Knowledge
ทักษะความรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ผสมผสานกับเครื่องมือวัด เพื่อประยุกต์การวัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้


การวัดและบันทึกงานด้วยระบบดิจิทัล

(Digitalize Inspection data)

การวัดงานแบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ

(Automatic Inspection field)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยกลยุทธ์ด้านการวัดงาน

(Improving efficiency of the measurement strategies)

คุณสมบัติผู้สมัคร


  • วิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิตในสถานประกอบการที่ร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทญี่ปุ่น
  • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

GALLERY

Section ( Course Preparetion)

1
AR 2022 : Pre-test
2
AR 2022 : “PASSED” Pre-test password
1 question

Day 1

1
AR 2022 : Download document Day 1
2
AR 2022 : Live Day 1/VDO Record Day 1
3
AR 2022 : แบบประเมินวิทยากร Day 1
4
AR 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร Day 1 password
1 question

Day 2

1
AR 2022 : Download document Day 2
2
AR 2022 : Live Day 2/VDO Record Day 2
3
AR 2022 : แบบประเมินวิทยากร Day 2
4
AR 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร Day 2 password
1 question

Day 3

1
AR 2022 : Download document Day 3
2
AR 2022 : Live Day 3/VDO Record Day 3
3
AR 2022 : แบบประเมินวิทยากร Day 3
4
AR 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร Day 3 / ภาพรวม password
1 question

Section (Post-test)

1
AR 2022 : Post-test
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 68 students
Duration: 9 Hours
Lectures: 11
Level: Advanced
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.