Digital Manufacturing & IoT Program -Hybrid Course : กลุ่ม 5/2022.

Digital Manufacturing & IoT Program (DMP)

โครงการความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล  เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ด้าน Digital Manufacturing & IoT Program

กลุ่มที่ 5 – Online และ On-Site Workshop
เรียนออนไลน์ วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565 (LIVE)
และภาคปฏิบัติ 2 วัน รอบที่ 1: วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565

รอบที่ 2: วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2565

โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรเป็นการเรียนรูปแบบ Online แบบสะสม 3 รายวิชา E-Learning และ On-site work shop  จำนวน 42 ชั่วโมง ในแต่ละกลุ่มผู้เข้าอบรม
แบ่งเป็น ภาคทฤษฏี ผ่าน Live Zoom / ภาคปฏิบัติ (On-site)

จำนวนชั่วโมง

42 ชั่วโมง

ทฤษฎี : ปฎิบัติ

50 : 50

รูปแบบการเรียน

เรียน Online
และ ภาคปฏิบัติ

สถานที่เรียน

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (TNI)

รายวิชาฝึกอบรม

หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ (Smart Monozukuri)

เนื้อหาวิชา


เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์หลักการและเทคนิคการผลิตแบบญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(Kaizen) มาผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและระบบอัตโนมัติ มาพัฒนาสายการผลิตแบบ Small Start โดยเริ่มจากการวินิจฉัยกระบวนการผลิต ณ ปัจจุบัน, สรุปประเด็นปัญหา และจัดการเชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์ของปัญหาในแต่ละส่วนในสายการผลิตให้เป็นแผนผัง (AS-IS) จากนั้นทำการวางแผนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลหรือเทคโนโลยีอัตโนมัติที่คาดหวังมาเป็นการแผนผังการปรับปรุงโดยทำการคาดการณ์ประโยช์นที่ได้รับ (To-Be) แล้วเลือกส่วนที่ปฏิบัติได้จริงจากเทคโนโลยีในปัจุบันมาเริ่มปฏิบัติให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

จุดมุ่งหมายรายวิชา


1) เข้าใจหลักการหรือวิธีการค้นหาปัญหาจากสายการผลิตและทำการเชื่อมโยงปัญหาได้
2) สามารถเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในสายการผลิตของตนเองได้

หลักสูตร การวางระบบ IoT ตามแนวทางของลีน (Lean IoT system)

เนื้อหาวิชา


เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อหัวหน้างาน ,วิศวกรในสายการผลิต หรือบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบ Factory IoT โดยเนื้อหามุ่งเน้นการวางระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยช์นในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภาพของสายการผลิตด้วยหลักการของ TPM ในระบบ ผู้เรียนจะรู้ถึงเทคนิคการเก็บข้อมูลจากสัญญานพื้นฐานต่างๆ,การส่งข้อมูล, การเชื่อมต่อไปจนถึงการจัดเก็บข้อมูล (Database) และแสดงผล (Data visualization) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จุดมุ่งหมายรายวิชา


1) เพื่อรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน, ทิศทางในการพัฒนาและประโยช์นของระบบ IoT ในอนาคต
2) เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคพื้นฐานในการเก็บข้อมูลที่สำคัญในสายการผลิตและให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีประสิทธิผลและสร้างประโยชน์ได้อย่างชัดเจน
3) เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและการเพิ่มผลิตภาพให้สายการผลิต

หลักสูตร การจัดการและบริหารข้อมูลในระบบ IoT (Factory IoT Data Management)

เนื้อหาวิชา


เป็นหลักสูตรในการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับวิศวกรด้านเทคนิค, System integrator โดยเข้าถึงวิธีการต่อสัญญาณและเชื่อมโยงข้อมูลจาก Sensor, PLC, Middleware จนกระทั่งถึง Cloud computing โดยเรียนรู้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การรับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ (Data Collection), การเชื่อมต่อและการแปลงสัญญานทางไฟฟ้าเป็นข้อมูล (Data Communication) และการประมวลผลข้อมูลมาเป็นกราฟในการแสดงผลต่างๆ (Data Visualization) สำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาสายผลิต (Data Analysis) ตามหลักการของระบบการผลิตแบบลีน

จุดมุ่งหมายรายวิชา


1) เพื่อรู้ถึงอุปกรณ์ที่สำคัญและการเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องของระบบ IoT
2) สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์และการติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นในสายการผลิต
3) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสายการผลิตจนถึงการเก็บและแสดงผลในระบบ Cloud System

คุณสมบัติผู้สมัคร


ผู้ว่างงานที่ต้องการ Upskill, Reskill & New Skill ด้าน IoT และ Manufacturing
นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางาน

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

GALLERY

Section ( Course Preparetion)

1
DMP 2022 : Pre-test
2
DMP 2022 : “PASSED” Pre-test password
1 question
3
DMP 2022 : สมัครสมาชิก depa

EP.1

1
DMP 2022 : Download document EP.1&EP.2
2
DMP 2022 : VDO Record EP.1
3
DMP 2022 :ส่งงาน Job sheet EP.1

EP.2

1
DMP 2022 : VDO Record EP.2
2
DMP 2022 : ส่งงาน Job sheet EP2.
3
DMP 2022 : แบบประเมินวิทยากร EP.1-EP.2
4
DMP 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.1-EP.2 password
1 question

EP.3

1
DMP 2022 : Download document EP.3
2
DMP 2022 : Live EP.3/VDO Record EP.3
3
DMP 2022 : Quiz EP.3
4
DMP 2022 : แบบประเมินวิทยากร EP.3
5
DMP 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.3 password
1 question

EP.4

1
DMP 2022 : Download document EP.4
2
DMP 2022 : Live EP.4/VDO Record EP.4
3
DMP 2022 : Quiz EP.4
4
DMP 2022 : แบบประเมินวิทยากร EP.4
5
DMP 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.4 password
1 question

EP.5

1
DMP 2022 : Download document EP.5
2
DMP 2022 : Live EP.5/VDO Record EP.5
3
DMP 2022 : Quiz EP.5
4
DMP 2022 : แบบประเมินวิทยากร EP.5
5
DMP 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.5 password
1 question

EP.6

1
DMP 2022 : Download document EP.6
2
DMP 2022 : Live EP.6/VDO Record EP.6
3
DMP 2022 : ส่งงาน Job sheet EP.6
4
DMP 2022 : แบบประเมินวิทยากร EP.6 / ประเมินภาพรวม
5
DMP 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.6 password
1 question

Section (Post-test)

1
DMP 2022 : Post-test
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 26 students
Lectures: 25
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.