หลักสูตร Future Inspection Solution (FIS) – Hybrid course : กลุ่ม 2

FIS-Hybrid

Future Inspection Solution (FIS)

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนจาก Mitutoyo และ Omron

กลุ่มที่ 2 – Online และ On-site work shop
เรียนออนไลน์ วันที่ 6, 8, 10 กันยายน 2564 (LIVE) *สามารถดูย้อนหลังได้
และภาคปฏิบัติ 2 วัน  

สามารถเรียนออนไลน์ได้จนกว่าภาคปฏิบัติเต็ม

โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรเป็นการเรียนรูปแบบ Online แบบสะสม 5 รายวิชา และ On-site work shop  จำนวน 31 ชั่วโมง ในแต่ละกลุ่มผู้เข้าอบรม
แบ่งเป็น ภาคทฤษฏี ผ่าน Live Zoom / ภาคปฏิบัติ (On-site)

จำนวนชั่วโมง

30 ชั่วโมง

ทฤษฎี : ปฏิบัติ

50 : 50

รูปแบบการเรียน

เรียน Online
และ ภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์


เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะเรื่อง การตรวจสอบข้อมูลแบบดิจิทัล (Digitalize Inspection data) และการตรวจสอบงานแบบอัตโนมัติ (Automatic Inspection field) นำไปสู่การปรับใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและลดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพแบบอินไลน์ (Inline inspection)

เนื้อหาการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ

Lean Manufacturing
การเรียนรู้แนวคิดและการผลิตแบบลีน การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและชี้บ่งปัญหา การลดความสูญเสียของกระบวนการผลิต และเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต

Digitalization Technology for Inspections
เรียนรู้การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยีของเครื่องมือวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตจากสายการผลิตจริง

Measurement Strategy
ทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการระบบการวัดงานในสายการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และกระบวนการที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

Automation Knowledge
ทักษะความรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ผสมผสานกับเครื่องมือวัด เพื่อประยุกต์การวัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้


การวัดและบันทึกงานด้วยระบบดิจิทัล

(Digitalize Inspection data)

การวัดงานแบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ

(Automatic Inspection field)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยกลยุทธ์ด้านการวัดงาน

(Improving efficiency of the measurement strategies)

คุณสมบัติผู้สมัคร


  • วิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิตในสถานประกอบการที่ร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทญี่ปุ่น
  • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

GALLERY

Section ( Course Preparetion)

1
FIS(Group2) : Pre-test
2
FIS(Group2) : “PASSED” Pre-test password
1 question

EP.1

1
FIS(Group2) : Download document EP.1-EP.2
2
FIS(Group2) : Live EP.1-EP.2/VDO Record EP.1-EP.2
3
FIS(Group2) : แบบประเมินวิทยากร EP.1
4
FIS(Group2) : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.1 password
1 question

EP.2

1
FIS(Group2) : Quiz EP.2
2
FIS(Group2) : แบบประเมินวิทยากร EP.2
3
FIS(Group2) : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.2 password
1 question

EP.3

1
FIS(Group2) : Download document EP.3
2
FIS(Group2) : Live EP.EP.3/VDO Record EP.3
3
FIS(Group2) : ส่งงาน Job sheet EP.3
4
FIS(Group2) : แบบประเมินวิทยากร EP.3
5
FIS(Group2) : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.3 password
1 question

EP.4

1
FIS(Group2) : Download document EP.4
2
FIS(Group2) : Live EP.4/VDO Record EP.4
3
FIS(Group2) : Job sheet EP.4
4
FIS(Group2) : แบบประเมินวิทยากร EP.4
5
FIS(Group2) : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.4 password
1 question

EP.5

1
FIS(Group2) : Download document EP.5
2
FIS(Group2) : Live EP.5/VDO Record EP.5
3
FIS(Group2) : แบบประเมินวิทยากร EP.5 
4
FIS(Group2) : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.5 password
1 question

EP.6

1
FIS(Group2) : Download document EP.6
2
FIS(Group2) : Live EP.6/VDO Record EP.6
3
FIS(Group2) : แบบประเมินวิทยากร EP.6
4
FIS(Group2) : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.6 password
1 question

EP.7

1
FIS(Group2) : Download document EP.7
2
FIS(Group2) : Live EP.7/VDO Record EP.7
3
FIS(Group2) : แบบประเมินวิทยากร EP.7 / ภาพรวม
4
FIS(Group2) : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร EP.7/ ภาพรวม password
1 question

Section Post-test

1
FIS(Group2) : Post-test

Section Onsite

1
FIS(Group2) : เลือก Onsite
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 58 students
Duration: 31 Hours.
Lectures: 25
Level: Advanced
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.