(รอบ 2) หลักสูตร Future Inspection Solution (FIS) – Hybrid course : กลุ่ม 2

Future Inspection Solution (FIS)

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนจาก Mitutoyo และ Omron

กลุ่มที่ 2 – Online และ On-site work shop
เรียนออนไลน์ วันที่ 4, 17, 18 กุมภาพันธ์ 2565 (LIVE) *สามารถดูย้อนหลังได้
และภาคปฏิบัติ 3 วัน วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 

โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรเป็นการเรียนรูปแบบ Online และ On-site work shop  จำนวน 30 ชั่วโมง ในแต่ละกลุ่มผู้เข้าอบรม
แบ่งเป็น ภาคทฤษฏี ผ่าน Live Zoom / ภาคปฏิบัติ (On-site)

จำนวนชั่วโมง

30 ชั่วโมง

ทฤษฎี : ปฏิบัติ

50 : 50

รูปแบบการเรียน

เรียน Online
และ ภาคปฏิบัติ

ตารางเรียน

หัวข้อการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ 


• Lean Manufacturing with Measurement Process
• Geometry Dimension and Tolerance Theory
• Digital Measurement Technology

หัวข้อการฝึกอบรมรูปแบบปฏิบัติ


• Digital Measurement Technology
• Combination of Automation and Measurement System
• Measurement Data Management & Vision Programing

ทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติม


• Statistical Process Control
• Displacement Measurement (Contact/Non-Contact)
• Vision Measurement Technology
• Advance Process Control

วัตถุประสงค์


เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะเรื่อง การตรวจสอบข้อมูลแบบดิจิทัล (Digitalize Inspection data) และการตรวจสอบงานแบบอัตโนมัติ (Automatic Inspection field) นำไปสู่การปรับใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและลดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพแบบอินไลน์ (Inline inspection)

เนื้อหาการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ

Lean Manufacturing
การเรียนรู้แนวคิดและการผลิตแบบลีน การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและชี้บ่งปัญหา การลดความสูญเสียของกระบวนการผลิต และเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต

Digitalization Technology for Inspections
เรียนรู้การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยีของเครื่องมือวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตจากสายการผลิตจริง

Measurement Strategy
ทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการระบบการวัดงานในสายการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และกระบวนการที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

Automation Knowledge
ทักษะความรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ผสมผสานกับเครื่องมือวัด เพื่อประยุกต์การวัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้


การวัดและบันทึกงานด้วยระบบดิจิทัล

(Digitalize Inspection data)

การวัดงานแบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ

(Automatic Inspection field)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยกลยุทธ์ด้านการวัดงาน

(Improving efficiency of the measurement strategies)

คุณสมบัติผู้สมัคร


  • วิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิตในสถานประกอบการที่ร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทญี่ปุ่น
  • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

GALLERY

Section ( Course Preparetion)

1
FIS 2022 : Pre-test Day 1
2
FIS 2022 : “PASSED” Pre-test password
1 question

Day 1

1
FIS 2022 : Download document Day 1 ช่วงเช้า
2
FIS 2022 : Live Day 1/VDO Record Day 1 ช่วงเช้า
3
FIS 2022 : แบบประเมินวิทยากร Day 1 ช่วงเช้า
4
FIS 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร Day 1 password ช่วงเช้า
1 question
5
FIS 2022 : Download document Day 1 ช่วงบ่าย
6
FIS 2022 : Live Day 1/VDO Record Day 1 ช่วงบ่าย
7
FIS 2022 : แบบประเมินวิทยากร Day 1 ช่วงบ่าย / ประเมินภาพรวม
8
FIS 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร Day 1 password ช่่วงบ่าย
1 question

Section (Post-test) Day 1

1
FIS 2022 : Post-test Day 1

Section (Pre-test) Day 2-3

1
FIS 2022 : Pre-test Day 2-3

Day 2

1
FIS 2022 : Download document Day 2
2
FIS 2022 : Live Day 2/VDO Record Day 2
3
FIS 2022 : แบบประเมินวิทยากร Day 2
4
FIS 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร Day 2 password
1 question

Day 3

1
FIS 2022 : Download document Day 3
2
FIS 2022 : Live Day 3/VDO Record Day 3
3
FIS 2022 : แบบประเมินวิทยากร Day 3
4
FIS 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร Day 3 password
1 question

Section (Post-test) Day 2-3

1
FIS 2022 : Post-test Day 2-3
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 19 students
Duration: 30 Hours
Lectures: 16
Level: Advanced
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.