การวางแผนการตรวจสอบสัญลักษณ์ GD&T ด้วยเครื่องวัด CMM (GD&T Measurement Planning for CMM Machine)

เนื้อหาหลักสูตร

การตรวจวัดความเบี่ยงเบนทางด้านรูปร่างรูปทรง (Geometric Dimensioning & Tolerancing, GD&T) ของชิ้นงานเป็นกระบวนการตรวจสอบที่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัด 3 มิติ (Coordinate Measuring Machine, CMM) ในการตรวจ ซึ่งกระบวนการเริ่มต้นที่จะทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นเรื่องของการวางแผนการตรวจวัด (measurement planning) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ช่วยลดปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนและความไม่ถูกต้องของค่าที่ได้จากการตรวจวัด ดังนั้นก่อนทำการวางแผนการตรวจวัด ผู้ออกแบบการวัดจะต้องเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อผลการวัดที่ได้ โดยปัจจัยแรกๆ ที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนการตรวจวัดสัญลักษณ์ GD&T ด้วยเครื่อง CMM ก็คือ “การแปลความหมายในแบบงาน” และ “การกำหนดกลยุทธ์การตรวจสอบ”

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

• สามารถกำหนดและพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบสัญลักษณ์ GD&T ด้วยเครื่อง CMM ได้อย่างถูกต้อง
• สามารถเข้าใจความต้องการด้านรูปร่างรูปทรง GD&T เพื่อการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
• สามารถมองลักษณะการควบคุมและตีความสัญลักษณ์ GD&T เพื่อการตรวจสอบในแบบงานได้
• สามารถแปลความหมายและกำหนดศูนย์ของชิ้นงานในลักษณะต่างๆได้
• ทราบถึงตัวแปรที่มีผลต่อค่าวัด และสามารถกำหนดฟังก์ชันในเครื่อง CMM เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการวัดได้
• ทราบถึงกฏเกณฑ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับการวัดขนาดเพื่อสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

หัวข้อการฝึกอบรม

• การแปลความหมายระบบดาตั้มอ้างอิง และสัญลักษณ์ GD&T ที่กำหนดในแบบงาน
• ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการวางแผนการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่อง CMM
• การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบสัญลักษณ์ GD&T ด้วยเครื่อง CMM
• กฎเกณฑ์ของการแปลความหมายของขนาดในแบบงาน
• การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบสัญลักษณ์ GD&T เบื้องต้น
• ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน ASME และ ISO ที่ส่งผลต่อค่าที่ได้จากการวัด

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
• ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่อง CMM หรือผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเครื่อง CMM

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

 

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
อธิบายวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการอบรมอธิบายองค์ประกอบของในการวางแผนการวัดชิ้นงาน
แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม Pre-test
พักรับประทานอาหารว่าง
แนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการวัดชิ้นงาน การอ่านแบบเบื้องต้นอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะ ประเภทและพิกัดความคาดเคลื่อนของรูปร่างรูปทรง
อธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ GD&T และการควบคุมของสัญลักษณ์ GD&Tอธิบายเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงดาตั้มในแบบงาน และการตีความหมายรวมถึงสัญลักษณ์ Modifierที่มีการใช้งาน การเขียนกรอบควบคุมสัญลักษณ์และการกำหนดจุดอ้างอิงของชิ้นงาน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

สาธิตและร่วมวิเคราะห์ผลการวัด
– ความแตกต่างในการกำหนดขนาดการวัดเชิงเส้นที่มีจุดกำเนิดที่ต่างกัน
– Cosine error proving ของ Probeและการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ที่ถูกต้อง
– วิเคราะห์ความแตกต่างของการกำหนดดาตั้มอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไป
– วิธีการกำหนดระนาบอ้างอิงตามแบบงานที่กำหนด
– การตีความเพื่อกำหนดจุดอ้างอิงตามแบบที่กำหนด และการตรวจสอบตำแหน่งของการวัด

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.30 น.

 

 

15.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
ทบทวนเนื้อหา ความเข้าใจจากการอบรมในวันแรก
อธิบายเกี่ยวกับกฏของการอ่านแบบเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงในแบบงาน
พักรับประทานอาหารว่าง
อธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ GD&T และการตีความหมายของแต่ละสัญลักษณ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

การวิเคราะห์ผลการวัดและเปรียบเทียบความแตกต่างของมาตรฐาน ASME และ ISO
สาธิตและร่วมวิเคราะห์ผลการวัด
– การกำหนดจุดการวัดบนระนาบของผิวชิ้นงานและการเลือกผลการวัดเพื่อกำหนดความเหมาะสมกับแบบงาน
– การกำหนดจุดการวัดความกลมของผิวชิ้นงานและการเลือกผลการวัดเพื่อกำหนดความเหมาะสมกับแบบงาน
– การเปรียบเทียบความตั้งฉากของผิวระนาบ

แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม Post-test

Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 12 students
Duration: 2 Days
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.