(ปิดรับสมัคร) * หลักสูตร Low cost Automation (LCA) – Hybrid course : กลุ่ม 1

Low cost Automation (LCA)

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

กลุ่มที่ 1 – Online และ On-site work shop
เรียนออนไลน์ วันที่ 16, 18, 20 สิงหาคม 2564 (LIVE) *สามารถดูย้อนหลังได้
และภาคปฏิบัติ 2 วัน  

สามารถเรียนออนไลน์ได้จนกว่าภาคปฏิบัติเต็ม

โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรเป็นการเรียนรูปแบบ Online แบบสะสม 5 รายวิชา และ On-site work shop  จำนวน 31 ชั่วโมง ในแต่ละกลุ่มผู้เข้าอบรม
แบ่งเป็น ภาคทฤษฏี ผ่าน Live Zoom / ภาคปฏิบัติ (On-site)

จำนวนชั่วโมง

31 ชั่วโมง

ทฤษฎี : ปฏิบัติ

50 : 50

รูปแบบการเรียน

เรียน Online
และ ภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการออกแบบกระบวนการอัตโนมัติ โดยใช้หลักการ Lean Manufacturing ผสมผสานกับความรู้ด้าน Karakuri และเสริมสร้างความเข้าใจการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation Design)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

Lean Manufacturing
ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางของลีน คือลดความสูญเปล่าของกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกไป แล้วออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเสถียรและลดเวลาการผลิต

Karakuri Kaizen
การใช้หลักการออกแบบด้วยระบบ Karakuri ที่ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อให้เกิดพลังงานจลน์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการประหยัดต้นทุน

Low Cost Automation Design
เกิดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ และการออกแบบโมดูลอัตโนมัติที่ใช้ได้ในหลากหลายกระบวนการผลิต

Mechanism Unit for Motion Task
สร้างความเข้าใจในกลไกของระบบการเคลื่อนที่แบบหมุนและเส้นตรง รวมถึงการใช้ระบบลม (Pnuematic) และ ระบบไฟฟ้า (Electric) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sensor and Controller
สร้างความเข้าใจในระบบเซนเซอร์แบบดิจิทัล (Digital) และอนาล็อก (Analog) รวมถึงการเลือกใช้ระบบควบคุมประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร


  • วิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิตในสถานประกอบการที่ร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทญี่ปุ่น
  • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

GALLERY

Section (Pre-test)

1
LCA(Group1) : Pre-test

EP.1

1
LCA(Group1) : Download document EP.1
2
LCA(Group1) : Live EP.1/VDO Record EP.1
3
LCA(Group1) : แบบประเมินวิทยากร EP.1

EP.2

1
LCA(Group1) : Download document EP.2
2
LCA(Group1) : Live EP.2/VDO Record EP.2
3
LCA(Group1) : แบบประเมินวิทยากร EP.2

EP.3

1
LCA(Group1) : Download document EP.3&EP.4
2
LCA(Group1) : Live EP.3/VDO Record EP.3

EP.4

1
LCA(Group1) : Live EP.4/VDO Record EP.4
2
LCA(Group1) : แบบประเมินวิทยากร EP.3&EP.4

EP.5

1
LCA(Group1) : Download document EP.5&EP.6
2
LCA(Group1) : Live EP.5/VDO Record EP.5

EP.6

1
LCA(Group1) : Live EP.6/VDO Record EP.6
2
LCA(Group1) : แบบประเมินวิทยากร EP.5&EP.6 / ประเมินภาพรวม

Section (Post-test)

1
LCA(Group1) : Post-test

Section (onsite)

1
LCA(Group1) : เลือกกลุ่มเรียน Onsite
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 4 students
Duration: 31 Hours.
Lectures: 17
Level: Advanced
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.