(ปิดรับสมัคร รอบ 3) หลักสูตร Low cost Automation (LCA) – Hybrid course : กลุ่ม 1

Low cost Automation (LCA)

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

กลุ่มที่ 1 – Online และ On-site work shop
เรียนออนไลน์ วันที่ 14, 27, 28 มกราคม 2565 (LIVE) *สามารถดูย้อนหลังได้
และภาคปฏิบัติ วันที่ 17 – 19 มกราคม 2565  

โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรเป็นการเรียนรูปแบบ Online แบบสะสม 5 รายวิชา และ On-site work shop  จำนวน 32 ชั่วโมง ในแต่ละกลุ่มผู้เข้าอบรม
แบ่งเป็น ภาคทฤษฏี ผ่าน Live Zoom / ภาคปฏิบัติ (On-site)

จำนวนชั่วโมง

32 ชั่วโมง

ทฤษฎี : ปฏิบัติ

50 : 50

รูปแบบการเรียน

เรียน Online
และ ภาคปฏิบัติ

ตารางเรียน

หัวข้อการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์


• Principle of Lean Manufacturing, TPS and Karakuri
• Automatic Equipment Sensor , Micro Controller and PLC

หัวข้อการฝึกอบรมรูปแบบ On-Site


• Lean Karakuri and Karakuri Kaizen
• SIMTec Smart Line Explanation
– Micro Controller with PLC Comparison
• Modularity Design Practical

ทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติม


• Low Cost Automation Process
• Problem Analysis for Design Concept
• Project Evaluation
• Modularity Design and Motion & Task Design (MDC Model)

วัตถุประสงค์


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการออกแบบกระบวนการอัตโนมัติ โดยใช้หลักการ Lean Manufacturing ผสมผสานกับความรู้ด้าน Karakuri และเสริมสร้างความเข้าใจการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation Design)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

Lean Manufacturing
ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางของลีน คือลดความสูญเปล่าของกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกไป แล้วออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเสถียรและลดเวลาการผลิต

Karakuri Kaizen
การใช้หลักการออกแบบด้วยระบบ Karakuri ที่ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อให้เกิดพลังงานจลน์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการประหยัดต้นทุน

Low Cost Automation Design
เกิดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ และการออกแบบโมดูลอัตโนมัติที่ใช้ได้ในหลากหลายกระบวนการผลิต

Mechanism Unit for Motion Task
สร้างความเข้าใจในกลไกของระบบการเคลื่อนที่แบบหมุนและเส้นตรง รวมถึงการใช้ระบบลม (Pnuematic) และ ระบบไฟฟ้า (Electric) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sensor and Controller
สร้างความเข้าใจในระบบเซนเซอร์แบบดิจิทัล (Digital) และอนาล็อก (Analog) รวมถึงการเลือกใช้ระบบควบคุมประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร


  • วิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิตในสถานประกอบการที่ร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทญี่ปุ่น
  • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

GALLERY

Section ( Course Preparetion)

1
LCA 2022 : Pre-test Day 1
2
LCA 2022 : “PASSED” Pre-test password
1 question

Day 1

1
LCA 2022 : Download document Day 1
2
LCA 2022 : Live Day 1/VDO Record Day 1
3
LCA 2022 : ส่งงาน Job sheet Day 1
4
LCA 2022 : แบบประเมินวิทยากร Day 1 / ประเมินภาพรวม
5
LCA 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร Day 1 password
1 question

Section (Post-test) Day 1

1
LCA 2022 : Post-test Day 1

Section (Pre-test) Day 2-3

1
LCA 2022 : Pre-test Day 2-3

Day 2

1
LCA 2022 : Download document Day 2
2
LCA 2022 : Live Day 2/VDO Record Day 2
3
LCA 2022 : แบบประเมินวิทยากร Day 2
4
LCA 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร Day 2 password
1 question

Day 3

1
LCA 2022 : Download document Day 3
2
LCA 2022 : Live Day 3/VDO Record Day 3
3
LCA 2022 : แบบประเมินวิทยากร Day 3
4
LCA 2022 : “PASSED” แบบประเมินวิทยากร Day 3 password
1 question

Section (Post-test) Day 2-3

1
LCA 2022 : Post-test Day 2-3
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 16 students
Duration: 32 Hours.
Lectures: 14
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.