กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเจาะรูชิ้นงาน (Machining Strategy for Hole Making Process)

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจาะรูชิ้นงาน เน้นการควบคุมคุณภาพและความแม่นยำของเครื่อง CNC Drill ความเข้าใจพื้นฐานของการจับยึดชิ้นงาน การจับยึดทูลที่แข็งแรงและแม่นยำ เทคนิคการเลือกทูลให้เหมาะสม ในกระบวนการเจาะงานประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

• เข้าใจในส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่อง CNC Drill และเทคโนโลยีที่มาเพิ่มประสิทธิภาพ
• ให้ความสำคัญในการจับยึดชิ้นงานที่เหมาะสมกับกระบวนการเจาะงาน
• เข้าใจและเลือกใช้อุปกรณ์ในการจับยึดทูล(Tooling system) ในแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
• สามารถเลือกใช้เครื่องมือตัดได้อย่างถูกวิธีและมีเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ

หัวข้อการฝึกอบรม

• จุดสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและเทคนิคในการพิจารณาเครื่องจักรกับการใช้งาน
• อุปกรณ์จับยึดทูลแต่ละประเภท Tooling system และเทคโนโลยีที่นำมาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
• เทคนิคการเลือกทูลในงานแต่ละประเภท และการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีคมตัดและการเคลือบผิว

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
• วิศวกรการผลิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมิลลิ่ง กระบวนการกลึง วิศวกรฝ่ายจัดซื้อทูลลิ่ง ช่างมิลลิ่ง ช่างกลึงในโรงงาน , Job shop

Add to Wishlist
ลงทะเบียนเรียน
Enrolled: 2 students
Duration: 2 Days
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.