หลักสูตร [การใช้งานและดูแลรักษา] เครื่องมือวัด : กลุ่มที่ 3

กลุ่ม3
19-20 พฤษภาคม 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยการสนับสนุนของ EEC HDC (EEC MODEL TYPE B)

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรการใช้เครื่องมือวัดละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ ได้อย่างถูกวิธี ตั้งแต่การเลือกเครื่องมือวัด คุณสมบัติของเครื่องมือ การใช้งานและการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • สามารถเลือกเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
 • สามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างถูกวิธี
 • สามารถดูแลรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการฝึกอบรม

 • การใช้และการดูแลรักษาเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
 • การใช้และการดูแลรักษาไมโครมิเตอร์
 • การใช้และการดูแลรักษาไฮเกจ
 • การใช้และการดูแลรักษาไดอัลเกจ
 • การใช้และการดูแลรักษาไดอัลเทสอินดิเคเตอร์

รูปแบบการฝึกอบรม

 • การบรรยายภาคทฤษฎีและการฝึกปฎิบัติวัดชิ้นงานจริง
 • แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ปฎิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวัด

FQA

วิธีสมัครเรียน

 • ต้องสมัครสมาชิก SIMTEC ก่อนถึงสามารถสมัครคอร์สเรียนได้ หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วต้อง Log In ก่อนสมัครเรียน

08:30 น. – 09:00 น.       การลงทะเบียน
09:00 น. – 09:20 น.       แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
09:20 น. – 10:30 น.       การใช้และการดูแลรักษาเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (ภาคทฤษฎี)
10:30 น. – 10:45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12.00 น.       การใช้และการดูแลรักษาเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (ภาคปฎิบัติ)
12:00 น. – 13:00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. – 14:30 น.       การใช้และการดูแลรักษาไมโครมิเตอร์ (ภาคทฤษฎี)
14:30 น. – 14:45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 น. – 16:00 น.       การใช้และการดูแลรักษาไมโครมิเตอร์ (ภาคปฎิบัติ)

08:30 น. – 09:00 น.       การลงทะเบียน
09:00 น. – 10:30 น.       การใช้และการดูแลรักษาไฮเกจ (ภาคทฤษฎี)
10:30 น. – 10:45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น.       การใช้และการดูแลรักษาไฮเกจ (ภาคปฎิบัติ)
12:00 น. – 13:00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. – 14:30 น.       การใช้และการดูแลรักษาไดอัลเกจและไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (ภาคทฤษฎี)
14:30 น. – 14:45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 น. – 15:45 น.       การใช้และการดูแลรักษาไดอัลเกจและไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (ภาคปฎิบัติ)
15:45 น. – 16:00 น.       แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม Post-Test

Add to Wishlist
ลงทะเบียนเรียน
Enrolled: 20 students
Duration: 2 day
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.