การใช้งาน PLC และ การควบคุม แสดงผล ด้วย SCADA

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรการใช้การเขียนโปรแกรมสั่งการและแสดงผลระยะไกล SCADA ด้วย PLC ที่ควบคุมกระบวนการวงปิดด้วยตัวควบคุม PID และเทคนิคการโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงาน Smart Factory ประกอบไปด้วยการแนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการนำอุปกรณ์ในระบบควบคุมอัตโนมัติมาบูรณาการเพื่อให้สามารถสั่งการและแสดงผล นำข้อมูลที่ได้มาสร้างโปรแกรมเพื่อให้เกิดความฉลาดในเงื่อนไขที่ต้องตัดสินใจหรือนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณควบคุมให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยใช้ PLC ในการควบคุมวงปิดด้วยตัวควบคุมที่นิยมใช้อย่าง PID 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

• สามารถประยุกต์ใช้ SCADA เพื่อปรับจูนเกนตัวควบคุมหรือสั่งการระยะไกลในระบบอัตโนมัติ
• สามารถนำตัวอย่าง AI ไปประยุกต์โดยพัฒนาเงื่อนไขของการสร้างการตัดสินใจลงสู่โปรแกรม PLC
• สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดอุตสาหกรรม 4.0 ได้ด้วยตนเอง 

หัวข้อการฝึกอบรม

หลักการทำงานและทฤษฎีพื้นฐานของระบบ SCADA System
• การใช้งานซอฟแวร์ SCADA ขั้นพื้นฐาน และการสื่อสารกับ PLC
• พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม PLC
• การใช้คำสั่งพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PLC 
• ทฤษฎีระบบควบคุมอัตโนมัติ (ON/OFF, P, I, D, PID)
• การใช้หน่วยความจำใน PLC และการใช้หน่วยความจำเพื่อเก็บข้อมูล 
• การใช้คำสั่งระดับสูงกลุ่มทางคณิตศาสตร์ จำนวนเต็มและแบบทศนิยม
• การใช้คำสั่งระดับสูงกลุ่มการควบคุม (PID, SCL,PWM)
• ระบบควบคุมแบบอนาลอก (Analog)
• การใช้และตั้งค่าอนาลอกอินพุตและอนาลอกเอาต์พุต
• การใช้อนาลอกอินพุตและอนาลอกเอาต์พุตร่วมกับคำสั่ง PID
• ทฤษฎีและความสำคัญของ Smart Factory 
• ตัวอย่างการโปรแกรมใช้งาน AI เบื้องต้นลงใน PLC
• เขียนโปรแกรมการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น PID และ AI ในงานเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

• การบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมการสาธิต และการฝึกภาคปฏิบัติ
• แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
• แบบฝึกหัดของแต่ละบทระหว่างการเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาหรือต้องการบูรณาการ เชื่อมโยงปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณด้วยการควบคุมได้ในระยะไกล ในรายละเอียดจะกล่าวถึงหลักการการใช้งาน PLC ให้ไปสู่ Smart Factory

08:30 น. – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 น. – 10:30 น. หลักการทำงานและทฤษฎีพื้นฐานของระบบ SCADA System
10:30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น. การใช้งานซอฟแวร์ SCADA ขั้นพื้นฐาน และการสื่อสารกับ PLC

12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น. พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม PLC
14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.00 น. การใช้คำสั่งพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PLC

08:30 น. – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 น. – 10:30 น. ทฤษฎีระบบควบคุมอัตโนมัติ (ON/OFF, P, I, D, PID)
10:30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น. การใช้หน่วยความจำใน PLC และการใช้หน่วยความจำเพื่อเก็บข้อมูล

12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น. การใช้คำสั่งระดับสูงกลุ่มการควบคุม (PID, SCL,PWM)
14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.00 น. ระบบควบคุมแบบอนาลอก (Analog)

08:30 น. – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 น. – 10:30 น. การใช้และตั้งค่าอนาลอกอินพุตและอนาลอกเอาต์พุต
10:30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น. การใช้อนาลอกอินพุตและอนาลอกเอาต์พุตร่วมกับคำสั่ง PID

12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น. ทฤษฎีและความสำคัญของ Smart Factory
14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.00 น. ตัวอย่างการโปรแกรมใช้งาน AI เบื้องต้นลงใน PLCและการใช้ฟังก์ชั่น PID และ AI ในงานเพิ่มคุณภาพ

Add to Wishlist
ลงทะเบียนเรียน
Enrolled: 10 students
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.