เทคนิคการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ขั้นสูง (SolidWorks Advanced Part Modeling)

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบชิ้นงาน (Part) ขั้นสูง สำหรับผู้ที่ต้องออกแบบชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง ในหลักสูตรสอนการเขียนชิ้นงานแบบ Multibody Solids การใช้งานคำสั่ง Sweep และ Loft ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง รวมถึงการใช้งานเครื่องมืออื่นๆ เกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นงานในโปรแกรม SolidWorks ให้สามารถออกแบบชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

• เทคนิคการออกแบบ Multibody
• วิธีการ Saving Solid Bodies
• Sketching โดยใช้ Splines
• การใช้คำสั่ง Sweeping
• การสร้าง 3D Sketching
• การทำเกลียว
• การใช้ Sweep ขั้นสูง
• การใช้ Lofted และ Boundary
• การใช้ Lofted และ Boundary ขั้นสูง
• การลบคมและส่วนอื่น ขั้นสูง

รูปแบบการฝึกอบรม

• การบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมการสาธิต การวิเคราะห์ และการถาม-ตอบระหว่างเรียน
• แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
• แบบฝึกหัดของแต่ละบทระหว่างการเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
• นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks
• วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ
• ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม SolidWorks Essentials
• มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์

08:30 น. – 09:00 น.                 ลงทะเบียน
09:00 น. – 09:20 น.                 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
09:20 น. – 10:30 น.                 เทคนิคการออกแบบ Multibody
10:30 น. – 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น.                 การใช้คำสั่ง Combining และ Common Bodies

12:00 น. – 13:00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น.                 วิธีการ Saving Solid Bodies
14.30 น. – 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.00 น.                 Sketching โดยใช้ Splines

08:30 น. – 09:00 น.                 ลงทะเบียน
09:00 น. – 09:20 น.                 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
09:20 น. – 10:30 น.                 การใช้คำสั่ง Sweeping
10:30 น. – 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น.                 การสร้าง 3D Sketching

12:00 น. – 13:00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น.                 การทำเกลียว
14.30 น. – 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.00 น.                 การใช้ Sweep ขั้นสูง

08:30 น. – 09:00 น.                 ลงทะเบียน
09:00 น. – 09:20 น.                 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
09:20 น. – 10:30 น.                 การใช้ Lofted และ Boundary
10:30 น. – 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น.                 การใช้ Lofted และ Boundary ขั้นสูง

12:00 น. – 13:00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น.                 การลบคมและส่วนอื่นขั้นสูง
14.30 น. – 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.00 น.                 Select Through Faces

Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 12 students
Duration: 3 Day
Level: Expert
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.