การสร้างภาพชิ้นงานเคลื่อนไหวจากชิ้นงานประกอบ (SolidWorks Animation)

 เนื้อหาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks สร้างภาพเคลื่อนไหวจากชิ้นงานประกอบ Save ออกไปเป็นไฟล์วีดีโอเพื่อทำสื่อในการนำเสนอ (Present)   และช่วยเพิ่มความเข้าใจในการประกอบหรือการเคลื่อนไหวของชิ้นงานนั้นๆ  อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาการใช้งาน  SolidWorks Motion  ในลำดับต่อไปอีกด้วย

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

• สามารถแยกประกอบชิ้นงานเป็นไฟล์เพื่อนำเสนอ
• สามารถจำลองการหมุน หรือการเคลื่อนที่ชิ้นงาน ด้วยคำสั่งมอเตอร์
• สามารถใช้กล้องในการนำเสนอ

หัวข้อการฝึกอบรม

• การใช้งาน Animations เบื้องต้น
• การแก้ไข Timeline
• View Orientations
• Component Motion
• Component Collision
• การกำหนดการเคลื่อนไหว Component แบบอิสระ
• การใช้งานขั้นสูง
• การใช้งาน cameras
• การใช้งาน Cameras Sleds ใน Animations
• คำสั่ง Walk-through Animations

แบบการฝึกอบรม

• การบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมการสาธิต การวิเคราะห์ และการถาม-ตอบ
• แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
• แบบฝึกหัดของแต่ละบทระหว่างการเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้อบรมควรมีความรู้พื้นฐานหรือผ่านคอร์ส SolidWorks Essentials และ SolidWorks Assembly Modeling มาก่อนและควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์

08:30 น. – 09:00 น.                 ลงทะเบียน
09:00 น. – 10:30 น.                 การใช้งาน Animation เบื้องต้น, การแก้ไข Timeline, View Orientation
10:30 น. – 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น.                 Component Motion, Component Collision, การกำหนดการเคลื่อนไหว Component แบบอิสระ
12:00 น. – 13:00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น. – 14:30 น.                 การใช้งานขั้นสูง, การใช้งาน Cameras, การใช้งาน Camera Sleds ใน Animations
14.30 น. – 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 15.45 น.                 คำสั่ง Walk-through Animations
15.45 น. – 16.00 น.                  สอบวัดผล

Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 12 students
Duration: 1 Day
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.