เทคนิคการออกแบบชิ้นงานประกอบ (SolidWorks Assembly Modeling)

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบชิ้นงานประกอบ (Assembly) ขั้นสูง ผู้ใช้งานสามารถทำงานในโหมดการออกแบบ ชิ้นงานประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการออกแบบระบบชิ้นงานประกอบแบบ TOP-Down Design การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโหมด การประกอบชิ้นงาน การกำหนด Mate ในแบบต่างๆ การสร้าง Configurations ในชิ้นงานประกอบและการประกอบชิ้นงานที่มีจำนวนมากได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำ Animation และศึกษาด้าน Motion ต่อไป

หัวข้อการฝึกอบรม

เทคนิคการประกอบขั้นสูง (Advanced Mate Techniques)

• การใช้เทคนิคการประกอบแบบ Top-Down Assembly

• การใช้คำสั่งในไฟล์ประกอบ assembly (Assembly Features, Smart Fasteners, Smart Components)

• การเปลี่ยนและแก้ไขไฟล์ประกอบ assembly

• การกำหนดรูปแบบของ Configurations ในไฟล์ประกอบ Assembly Assemblies

• การกำหนด Display States และการกำหนดสีชิ้นงานประกอบ (Appearances)

• การพิจารณาไฟล์ประกอบ Assembly ขนาดใหญ่ (Large Assemblies)

• การใช้งาน SOLIDWORKS Treehouse

• การออกแบบไฟล์ประกอบ Assembly ที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้ Layout-based Assembly Design

รูปแบบการฝึกอบรม

• การบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมการสาธิต การวิเคราะห์ และการถาม-ตอบ
• แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
• นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks
• วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ
• ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม SolidWorks Essentials
• มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์

9.00 – 10.30     เทคนิคการประกอบขั้นสูง (Advanced Mate Techniques)

• เข้าใจโครงสร้างการประกอบของโปรแกรม SOLIDWORKS
• เข้าใจหลักการประกอบและการอ้างอิง
• เทคนิกการใช้คำสั่งในการประกอบชิ้นงาน

10.30 – 10.45    พัก รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00    การสร้าง Mate Reference และการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การใช้งานคำสั่งการประกอบขั้นสูง (Advanced Mate and Mechanical Mate)
• ทำแบบฝึกหัด

12.00 – 13.00    พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30    การใช้เทคนิกการประกอบแบบ Top-Down Assembly

• การแก้ไขชิ้นงานในไฟล์ประกอบ Assembly
• การสร้างชิ้นงานจำลองในไฟล์ประกอบ Assembly และการใช้เทคนิก  การประกอบแบบ Top-Down Assembly
• การสร้างชิ้นงานโดยการอ้างอิงรูปร่างจากชิ้นงานประกอบอื่น ๆ ในไฟล์ประกอบ Assembly
• การปลดข้อมูลการอ้างอิงชิ้นงานประกอบอื่น ๆ ในไฟล์ประกอบ Assembly

14.30 – 14.45    พัก รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00    การใช้คำสั่งในไฟล์ประกอบ assembly (Assembly Features, Smart Fasteners, Smart Components)

• การใช้คำสั่งเพื่อแสดงลักษณะการตัดแต่งชิ้นงานหลังจากที่ประกอบเรียบร้อย

9.00 – 10.30    การใช้คำสั่งในไฟล์ประกอบ assembly (Assembly Features, Smart Fasteners, Smart Components)

• การใส่ Smart Fasteners ในไฟล์ประกอบ assembly
• การสร้าง และการใช้งาน Smart Components
• ทำแบบฝึกหัด

10.30 – 10.45 พัก รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 การเปลี่ยนและแก้ไขไฟล์ประกอบ assembly

• การเปลี่ยนและการแก้ไขชิ้นงานประกอบในไฟล์ประกอบ Assembly
• การสร้างชิ้นงานกลับด้าน (Mirror components) ในไฟล์ประกอบ Assembly
• การหาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในไฟล์ประกอบ Assembly
• การทำชุดสำเนาชิ้นงานประกอบในไฟล์ประกอบ Assembly
• ทำแบบฝึกหัด

12.00 – 13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 การกำหนดรูปแบบของ Configurations ในไฟล์ประกอบ Assembly Assemblies

• การสร้าง Configuration ในไฟล์ประกอบ Assembly
• การใช้ข้อมูลของชิ้นงานประกอบช่วยในการสร้าง Configuration ในไฟล์ประกอบ Assembly
• การกำหนดข้อมูล Custom PropertyManager สำหรับชิ้นงานประกอบ

14.30 – 14.45 พัก รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 การกำหนดความสัมพันธ์ของขนาดชิ้นงานประกอบโดยใช้ตัวแปรและสมการ

• การกำหนด Sensor ช่วยตรวจสอบระยะการออกแบบ
• การใช้ Mate Controller สร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับไฟล์ประกอบ Assembly
การกำหนด Display States และการกำหนดสีชิ้นงานประกบ (Appearances)
• เข้าใจวิธีการเลือกชิ้นงานประกอบในไฟล์ประกอบ Assembly
• การสร้าง Display state
• แบบทำสอบหลังเรียน (Post Test)
Add to Wishlist
ลงทะเบียนเรียน
Duration: 3 Day
Level: Expert
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.