การเขียนแบบสั่งผลิตจากชิ้นงาน (SolidWorks Drawing)

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อสร้างเอกสารแบบ สั่งงาน (Drawing) จากชิ้นงาน (Part) และชิ้นงานประกอบ (Assembly) โดยอธิบายถึงสภาวะแวดล้อมการทำงานในโหมดเอกสาร แบบสั่งงานการใช้งานคำสั่งและเครื่องมือต่างๆ การกำหนดขนาดเพิ่มเติม รวมถึงการให้สัญลักษณ์ และสร้างภาพในมุมมองต่างๆ BOM ในเอกสารแบบสั่งงานของชิ้นงานประกอบและการเปรียบเทียบระหว่างเอกสารแบบสั่งงาน 2 ชุดได้

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

• ผู้เรียนสามารถเตรียมงานหรือชุดประกอบ และสร้างแบบสั่งงานได้
• ผู้เรียนสามารถวางภาพฉายและจัดการภาพฉายลักษณะต่าง ๆ
• ผู้เรียนสามารถการกำหนดขนาดและสัญลักษณ์ การสร้างและจัดการตารางแสดงรายการวัสดุ (BOM)
• ผู้เรียนสามารถจัดการแบบสั่งงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ผู้เรียนสามารถสร้างแม่แบบ (Drawing Template) และสร้างกรอบข้อความ (Sheet Format)

หัวข้อการฝึกอบรม

• มุมมองชิ้นงานและการเขียนแบบ
• การกำหนดขนาด
• การอธิบายด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ
• เส้นแบบฟอร์มกระดาษ (Sheet Formats)และแม่แบบ (Template)
• การสร้างมุมมองชิ้นงานประกอบ ( Assembly)
• ตารางรายการวัสดุและตารางอื่นๆ
• ประสิทธิภาพและปัญหาที่พบจากการแสดงผลบนมุมมองชิ้นงาน
• การอ้างอิงเอกสารและการเปรียบเทียบ

รูปแบบการฝึกอบรม

• การบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมการสาธิต การวิเคราะห์ และการถาม-ตอบระหว่างเรียน
• แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
• แบบฝึกหัดของแต่ละบทระหว่างการเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรอบรม การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials) หรือมีความรู้เทียบเท่า

08:30 น. – 09:00 น.                  ลงทะเบียน
09:00 น. – 09:20 น.                 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
09:20 น. – 10:30 น.                 บทที่ 1: มุมมองชิ้นงานและกระดาษเขียนแบบ
10:30 น. – 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น.                 บทที่ 2: การกำหนดขนาด

12:00 น. – 13:00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น.                 บทที่ 3: การอธิบายแบบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ
14.30 น. – 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.00 น.                 บทที่ 4: เส้นแบบฟอร์มกระดาษ (Sheet Formats) และแม่แบบ (Template)

08:30 น. – 09:00 น.                 ลงทะเบียน
09:00 น. – 10:30 น.                 บทที่ 5: การสร้างมุมมองชิ้นงานประกอบ ( Assembly)
10:30 น. – 10:45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น.                 บทที่ 6: ตารางรายการวัสดุและตารางอื่นๆ

12:00 น. – 13:00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น.                 บทที่ 7: ประสิทธิภาพและปัญหาที่พบจากการแสดงผลบนมุมมองชิ้นงาน
14:30 น. – 14:45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 น. – 15:30 น.                 บทที่ 8: การอ้างอิงเอกสารและการเปรียบเทียบ

15:30 น. – 16:00 น.                 แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม Post-Test

Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 17 students
Duration: 2 day
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.