การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essential)

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรการอบรมพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อใช้ใน การออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกลเป็นหลัก โดยกล่าวถึงหลักการของการสร้างชิ้นงาน (Part) และการสร้างชิ้นงานประกอบ(Assembly) แบบพาราเมตริก Parametric Solid) รวมถึงการสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) จากโมเดลชิ้นงาน หลักสูตรนี้จะเน้นการทำงาน ขั้นพื้นฐานรวมถึงหลักการในการออกแบบเบื้องต้น การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในระดับต่อๆไป

 

หัวข้อการฝึกอบรม

หัวข้ออบรม วันที่ 1

•  การทำงานขั้นพื้นฐานและหน้าต่างใช้งานของโปรแกรม Solidworks

•  การร่างเส้นเชิงเรขาคณิต (Sketch)

•  การเริ่มต้นในการสร้างรูปร่างเรขาคณิต

•  พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน

•  พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน (การสร้างแบบสั่งผลิต)

หัวข้ออบรม วันที่ 2

• การออกแบบชิ้นงานหล่อขึ้นรูป/งานตีขึ้นรูป (เทคนิคการทำสมมาตรและทำผิวเอียง)

• การสร้างชุดสำเนา

• การสร้างชุดสำเนา (ต่อ)

• การสร้างชิ้นงานชุดมือหมุนบังคับเลี้ยว (Hand Wheel)

หัวข้ออบรม วันที่ 3

• การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานโดยใช้ SimulationXpress

• การให้ชิ้นงานมีลักษณะกลวงและการสร้างส่วนเสริมความแข็งแรงให้ชิ้นงาน

• การแก้ไข : การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ Error

• การแก้ไข : เปลี่ยนแปลงรูปแบบชิ้นงาน

หัวข้ออบรมวันที่ 4

• ตัวแปรกลางและสมการ

• การใช้งานโปรแกรมในโหมดแบบสั่งผลิต

• การสร้างชุดชิ้นงานประกอบ (Assembly)

• การใช้งานโปรแกรมในโหมดแบบงานประกอบ

• สอบวัดผลการอบรม

 

รูปแบบการฝึกอบรม

• การบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมการสาธิต เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ

• แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
• แบบฝึกหัดของแต่ละบทระหว่างการเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

• มีพื้นฐานการใช้งาน Windows การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์
• มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการอ่านแบบงานอุตสาหกรรม

9.00 – 10.30 การทำงานขั้นพื้นฐานและหน้าต่างใช้งานของโปรแกรม Solidworks

– ทำความเข้าใจกับลักษณะการทำงานขั้นพื้นฐานของโปรแกรม
– ทำความรู้จักกับประเภทของคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม
– ทำความรู้จักกับหน้าต่างใช้งานของโปรแกรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนที่แตกต่างกันในการออกแบบชิ้นงานในโปรแกรม
– การร่างเส้นเชิงเรขาคณิต (Sketch)
– การสร้างเอกสารชิ้นงานใหม่
– การเข้าโหมดการสร้างรูปเรขาคณิต (Sketch Mode)
– การใช้เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเส้นรูปร่างเรขาคณิต
– การสร้างรูปร่างเรขาคณิต

10.30 – 10.45 พัก รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 การเริ่มต้นในการสร้างรูปร่างเรขาคณิต

– สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรูปร่างเรขาคณิต
– ทำความเข้าใจสถานะของเส้นรูปร่างเรขาคณิต
– การใช้คำสั่งแปลงเส้นรูปร่างเรขาคณิตเป็นรูปทรงชิ้นงาน3มิติ (Extruded)
– การแก้ไขชิ้นงาน
– ทำแบบฝึกหัด

12.00 – 13.00 พัก รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน

– การเลือกสร้างรูปร่างเรขาคณิตในด้านที่เหมาะสมกับการนำไปขึ้นรูป
– การเลือกสร้างรูปร่างเรขาคณิตบนระนาบที่เหมาะสม
– การใช้คำสั่งแปลงเส้นรูปร่างเรขาคณิตเพื่อตัดเนื้อรูปทรงชิ้นงาน3มิติ (Extruded Cut)
– การใช้คำสั่งเจาะรูมาตรฐาน (Holes Wizard)
– การใช้คำสั่งลบขอบคมของชิ้นงาน
– การแทรกขั้นตอนคำสั่ง (Rollback)

14.30 – 14.45  พัก รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00  พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน (การสร้างแบบสั่งผลิต)

– สร้างแบบสั่งผลิตของชิ้นงานขั้นพื้นฐาน
– การกำหนดขนาดและการแก้ไขขนาด
– การทำงานที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างชิ้นงานกับแบบสั่งผลิต
–  ทำแบบฝึกหัด

9.00 – 10.30 การออกแบบชิ้นงานหล่อขึ้นรูป/งานตีขึ้นรูป (เทคนิคการทำสมมาตรและทำผิวเอียง)

– การเลือกใช้งานการแสดงผลแบบต่างๆของโปรแกรม
– การแก้ไขชิ้นงานและเปลี่ยนแปลงของชิ้นงานหลังการแก้ไข (regenerate)
– การเลือกใช้เงื่อนไขของการยืดออกของเนื้อชิ้นงานให้เหมาะสม
– การทำสมมาตรในการร่างเส้นรูปร่าง
– การคัดลอกคำสั่งเพื่อใช้ซ้ำ
– ทำแบบฝึกหัด

10.30 – 10.45 พัก รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 การสร้างชุดสำเนา

– การสร้างชุดสำเนาในแนวเส้นตรง
– การสร้างชุดสำเนาในแนววงกลม
– การสร้างชุดสำเนาเฉพาะรูปร่าง

12.00 – 13.00  พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30  การสร้างชุดสำเนา (ต่อ)

– การสร้างระนาบอ้างอิงและแกนอ้างอิง
– การสร้างชุดสำเนาแบบกลับด้าน
– การสร้างชุดสำเนาคัดลอกเฉพาะแม่แบบ
– การสร้างชุดสำเนาตามตำแหน่งจุดบนเส้นร่าง
– การใช้คำสั่งช่วยในการกำหนดให้สมบูรณ์
– ทำแบบฝึกหัด

14.30 – 14.45 พัก รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 การสร้างชิ้นงานชุดมือหมุนบังคับเลี้ยว (Hand Wheel)

– การใช้คำสั่งสร้างชิ้นงานแบบหมุนรอบแกน (Revolved)
– การใช้เทคการให้ขนาดแบบพิเศษจากเส้นแกนทรงกระบอก
– เทคนิควิธีการขึ้นรูปแบบด้วยชิ้นงานหลายก้อน
– การสร้างเนื้อชิ้นงานด้วยคำสั่ง Swept
– ทำแบบฝึกหัด

9.00 – 10.30 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานโดยใช้ SimulationXpress

– การคำนวณคุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นส่วน
– การวิเคราะห์ความเค้นของชิ้นงาน

10.30 – 10.45 พัก รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 การให้ชิ้นงานมีลักษณะกลวงและการสร้างส่วนเสริมความแข็งแรงให้ ชิ้นงาน

– การทำผิวเอียงให้กับผิวชิ้นงาน
– การใช้คำสั่งทำให้ชิ้นงานกลวง (Shell)
– การสร้างส่วนเสริมความแข็งแรงให้ชิ้นงาน
– การสร้างชิ้นงานผนังบาง

12.00 – 13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 การแก้ไข : การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ Error

– การวิเคราะห์ปัญหาจากการ Error ในไฟล์ part
– การแก้ไขรูปร่างเรขาคณิตที่ไม่สามารถนำไปขึ้นรูปชิ้นงานได้
– การใช้ Rollback bar เข้ามาช่วยแก้ไขไฟล์ที่ Error
– การแก้ไขขนาดและความสัมพันธ์ของรูปร่างเรขาคณิตที่ผิดพลาด
– การแก้ปัญหา Error จากคำสั่งลบขอบคมของชิ้นงาน

14.30 – 14.45 พัก รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 การแก้ไข : เปลี่ยนแปลงรูปแบบชิ้นงาน

– ทำความเข้าใจลำดับในการใช้คำสั่งออกแบบชิ้นงานเพื่อการวางแผนปรับแก้
– การใช้เครื่องมือในส่วนต่างๆ เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการปรับแก้แบบ
– การเลือกใช้รูปร่างเรขาคณิตบางส่วนในการใช้คำสั่งเกี่ยวกับเนื้อชิ้นงาน Configurations ของชิ้นงาน
– การใช้ configurations สร้างชิ้นงานที่มีลักษณะแตกต่างกันให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน
– การใช้ตาราง modify configurationsในการสร้างและแก้ไข configurations
– การใช้คำสั่ง Suppress และ unsuppress คำสั่ง (features) ใน SOLIDWORKS
– การเปลี่ยนขนาดชิ้นงานด้วย configuration.
– การ Suppress features ด้วย ตาราง configuration
– ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงชิ้นงานด้วย configuration.
– การใช้ Design Library เพื่อเพิ่มคำสั่ง (features) ให้กับชิ้นงาน

9.00 – 10.30 ตัวแปรกลางและสมการ

– การเปลี่ยนชื่อ ขนาด, รูปร่าง และคำสั่ง
– การใช้ค่าตัวแปรกลางเชื่อมโยงค่าขนาดชิ้นงาน
– การใช้สมการเชื่อมโยงค่าขนาดของชิ้นงาน
การใช้งานโปรแกรมในโหมดแบบสั่งผลิต
– การวางภาพฉายลักษณะต่างๆ ในแบบสั่งผลิต
– การปรับแต่งมุมมองและขนาดของการวางภาพในมุมมองต่างๆ
– การใส่รายละเอียดสัญลักษณ์ต่างๆ ให้กับแบบสั่งผลิต

10.30 – 10.45 พัก รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 การสร้างชุดชิ้นงานประกอบ (Assembly)

– การสร้างชุดชิ้นงานประกอบใหม่
– การเพิ่มชิ้นงานเข้าไปในการประกอบด้วยวิธีต่างๆ
– การเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นงานแต่ละชิ้น ใน Assembly
– การใช้ Feature Manager Design tree ในการสร้าง Assembly เพื่อจัดระเบียบและจัดการชุดชิ้นงานใน Assembly
– การเพิ่มชุดชิ้นงานประกอบย่อย เข้าไปใน Assembly หลัก
– การใช้ชิ้นงานที่มี configurations ในการสร้าง Assembly

12.00 – 13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 การใช้งานโปรแกรมในโหมดแบบงานประกอบ

– การตรวจสอบการทับซ้อนกันของชิ้นงาน part ในชิ้นงานประกอบ
– การเช็คพฤติกรรมในการเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้จริงของชิ้นงานประกอบ
– การวางภาพการกระจายตัวของชิ้นงานประกอบ
– การใส่เส้นร่างบอกแนวการประกอบของชิ้นงาน
– การใส่ตาราง BOM ให้กับชิ้นงานประกอบ
– การนำตาราง BOM ไปวางในแบบสั่งผลิต
– การใช้งานคำสั่ง Pack and Go

14.30 – 14.45 พัก รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 สอบวัดผลการอบรม

Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 12 students
Duration: 4 Day
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.