การขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น (SolidWorks Sheet Metal)

เนื้อหาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น เน้นการใช้งานคำสั่งเฉพาะ การสร้างชิ้นงานโลหะแผ่นและการเปลี่ยนชิ้นงานทั่วไปเป็นชิ้นงานโลหะแผ่น การนำชิ้นงานโลหะแผ่นมาสร้างชิ้นงานประกอบ การขึ้นรูปชิ้นงาน Mutibody Sheet Metal การใช้งาน Forming Tools แบบต่างๆ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

• สามารถสอบเทียบไดอัลเกจและไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ตามมาตรฐานได้
• สามารถใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานได้อย่างถูกวิธี
• สามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการฝึกอบรม

• พื้นฐานการใช้คำสั่งขึ้นรูปแผ่นโลหะพับ (Flange Features)
• การแสดงภาพคลี่ของแผ่นโลหะพับและการทำแบบสั่งผลิต
•  การใช้คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับงานแผ่นโลหะพับ
•  การเปลี่ยนชิ้นงาน Solid ให้เป็นชิ้นงานแผ่นโลหะพับ (Sheet Metal)
•  การสร้างชิ้นงานแผ่นโลหะพับที่เป็น Multibody
•  การใช้คำสั่งสร้างการกดด้วยแม่พิมพ์ (Forming Tools) และการสร้างส่วนเสริมความแข็งแรง (Gussets)
• การใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแผ่นโลหะพับ

รูปแบบการฝึกอบรม

• การบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมการสาธิต การวิเคราะห์ และการถาม-ตอบในห้องเรียน
• แบบฝึกหัดของแต่ละบทระหว่างการเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ และผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม SolidWorks Essentials มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์

08:30 น. – 09:00 น.                  ลงทะเบียน
09:00 น. – 09:20 น.                 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
09:20 น. – 10:30 น.                พื้นฐานการใช้คำสั่งขึ้นรูปแผ่นโลหะพับ (Flange Features)
10:30 น. – 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น.                การแสดงภาพคลี่ของแผ่นโลหะพับและการทำแบบสั่งผลิต

12:00 น. – 13:00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น.                การใช้คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับงานแผ่นโลหะพับ
14.30 น. – 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.00 น.                การเปลี่ยนชิ้นงาน Solid ให้เป็นชิ้นงานแผ่นโลหะพับ (Sheet Metal)

08:30 น. – 09:00 น.                 ลงทะเบียน
09:00 น. – 10:30 น.                การสร้างชิ้นงานแผ่นโลหะพับที่เป็น Multibody
10:30 น. – 10:45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น.                การใช้คำสั่งสร้างการกดด้วยแม่พิมพ์ (Forming Tools) และการสร้างส่วนเสริมความแข็งแรง (Gussets)

12:00 น. – 13:00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น.                การใช้คำสั่งสร้างการกดด้วยแม่พิมพ์ (Forming Tools) และการสร้างส่วนเสริมความแข็งแรง (Gussets)
14:30 น. – 14:45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 น. – 15:30 น.                 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
15:30 น. – 16:00 น.              การใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแผ่นโลหะพับ

Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 12 students
Duration: 2 day
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.