การสอบเทียบไดอัลเกจและไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (The Calibration of Dial Gauge and Dial Test Indicator)

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรการสอบเทียบไดอัลเกจ และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัด มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสอบเทียบไฮเกจ ไดอัลเกจ และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ได้ตามมาตรฐาน ตั้งแต่การเลือกเครื่องมือมาตรฐาน วิธีการสอบเทียบ การกำหนดเกณฑ์การยอมรับและการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสอบเทียบยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือได้

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

• สามารถสอบเทียบไดอัลเกจและไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ตามมาตรฐานได้
• สามารถใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานได้อย่างถูกวิธี
• สามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการฝึกอบรม

• การใช้และการดูแลรักษาไดอัลเกจ และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
• ความรู้พื้นฐานด้านมาตรวิทยาและการสอบกลับได้
• การสอบเทียบไดอัลเกจ และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
• การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบ

รูปแบบการฝึกอบรม

• การบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมการสาธิต การวิเคราะห์ และการถาม-ตอบแบบ Live สด
• แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
• แบบฝึกหัดของแต่ละบทระหว่างการเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เจ้าหน้าที่ระบบควบคุมคุณภาพ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด

08:30 น. – 09:00 น.                  ลงทะเบียน
09:00 น. – 09:20 น.                 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
09:20 น. – 10:30 น.                 การใช้และการดูแลรักษาไดอัลเกจ
10:30 น. – 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 11:30 น.                 พื้นฐานมาตรวิทยาและการสอบกลับได้
11:30 น. – 12:00 น.                 การสอบเทียบไดอัลเกจตามมาตรฐาน JIS B 7503 (ภาคทฤษฎี)

12:00 น. – 13:00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น.                 การสอบเทียบไดอัลเกจตามมาตรฐาน JIS B 7503 (ภาคปฏิบัติ)
14.30 น. – 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.00 น.                 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบไดอัลเกจ

08:30 น. – 09:00 น.                 ลงทะเบียน
09:00 น. – 10:30 น.                 การใช้และการดูแลรักษาไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
10:30 น. – 10:45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น.                 การสอบเทียบไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7533 (ภาคทฤษฎี)

12:00 น. – 13:00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น.                 การสอบเทียบไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7533 (ภาคปฏิบัติ)
14:30 น. – 14:45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 น. – 15:30 น.                 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบไดอัลเทสอินดิเคเตอร์
15:30 น. – 16:00 น.                 แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม Post-Test

Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 2 students
Duration: 2 Days
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.