การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก (The Calibration of Micrometer and Vernier Caliper by using Gauge Block)

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรการสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัด มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ได้ตามมาตรฐาน ตั้งแต่การเลือกเครื่องมือมาตรฐาน วิธีการสอบเทียบ การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ และการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสอบเทียบยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือได้

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

• สามารถสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
• สามารถใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานได้อย่างถูกวิธี
• สามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการฝึกอบรม

• การใช้และการดูแลรักษาไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์
• ความรู้พื้นฐานด้านมาตรวิทยาและการสอบกลับได้
• การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
• การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบ

รูปแบบการฝึกอบรม

  • การบรรยายภาคทฤษฎีพร้อมการสาธิต การวิเคราะห์ และการถาม-ตอบในห้องเรียน
  • แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
  • แบบฝึกหัดของแต่ละบทระหว่างการเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

  • เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เจ้าหน้าที่ระบบควบคุมคุณภาพ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด

08:30 น. – 09:00 น.           ลงทะเบียน
09:00 น. – 09:20 น.           แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
09:20 น. – 10:30 น.           การใช้และการดูแลรักษาเวอร์เนียคาลิปเปอร์
10:30 น. – 10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 11:30 น.           พื้นฐานมาตรวิทยาและการสอบกลับได้
11:30 น. – 12:00 น.           การสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7507 (ภาคทฤษฎี)

12:00 น. – 13:00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น.           การสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7507 (ภาคปฏิบัติ)
14.30 น. – 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.00 น.           การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์

08:30 น. – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 น. – 10:30 น. การใช้และการดูแลรักษาไมโครมิเตอร์
10:30 น. – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น. – 12:00 น. การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7502 (ภาคทฤษฎี)

12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. – 14:30 น. การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7502 (ภาคปฏิบัติ)
14:30 น. – 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 น. – 15:30 น. การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบไมโครมิเตอร์
15:30 น. – 16:00 น. แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม Post-Test

Starting Course

1
2

After Intro

1
2
3
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 20 students
Duration: 2 days
Lectures: 0
Level: Fundamental
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.