Digital manufacturing & IoT Program (DMP)

โครงการความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล  เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ด้าน Digital manufacturing & IoT Program

 

สิ้นสุดการสมัครก่อนวันอบรม 7 วัน

ยกระดับทักษะฟรี ตลอดการอบรม

จำนวนจำกัดเพียง 30 คน/กลุ่ม เท่านั้น

วัตถุประสงค์


หลักสูตรมุ่งเน้นการค้นหาปัญหา การวางเเผน การเเก้ปัญหาโดยหลักการ Lean Manufacturing ผสมผสานกับการวางระบบ IoT ที่เหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

ค้นหาปัญหาจากหน้างานจริง

เพื่อมาสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล, สิ่งของ, ข้อมูล และปัญหาจากหน้างาน เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาวางแผนการแก้ปัญหาด้วยระบบ IoT แบบง่ายได้ (Small start) ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้จริงและลงทุนต่ำ

Lean Manufacturing

มุ่งเน้นการใช้หลักการของ Lean Manufacturing มาวางระบบ IoT ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความสูญเปล่า สูญเสียจากหน้างาน โดยเลือกวางเซ็นเซอร์ การดึงข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและลงทุนแบบเป็นขั้นเป็นตอน

จำนวนวันที่เรียน

6 วัน

จำนวนชั่วโมง

42 ชั่วโมง

ทฤษฎี:ปฎิบัติ

50:50

รูปแบบการเรียน

ออนไลน์และเข้าห้องเรียน

โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรเป็นการเรียนรูปแบบ online และ On-site work shop แบบสะสม 3 รายวิชา รวมทั้งหมด 6 วันจำนวน 42 ชั่วโมง ในแต่ละกลุ่มผู้เข้าอบรม
แบ่งเป็น ภาคทฤษฏี 6 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 8 ชั่วโมง

วันที่ 1 และ 2 (SIMTEC / TNI)

รูปแบบ: ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ในห้องเรียน

รายวิชา: Smart Monozukuri

สถานที่: สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล 

หรือ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 3 (LIVE)

รูปแบบ: ถ่ายทอดสดออนไลน์ภาคทฤษฎี

รายวิชา: Lean IoT System

ระบบ: Zoom Conference

วันที่ 4 (E-Learning)

รูปแบบ: บทเรียนออนไลน์ภาคทฤษฎี

รายวิชา: Factory IoT Data Management

ระบบ: E-Learning

วันที่ 5 และ 6 (SIMTEC / TNI)

รูปแบบ: ภาคปฎิบัติ ในห้องเรียน

รายวิชา: Lean IoT System และ Factory Data Management

สถานที่: สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

หรือ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 1 (ภาคทฤษฏี 6 ชั่วโมง )


หลักสูตร : เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ (Smart Monozukuri)

 • เทคโนโลยีและวิวัฒนาการผลิตในยุค 4.0
 • ตัวอย่างกรณีศึกษาในการปรับปรุงและใช้งานจริงด้วยระบบ Smart manufacturing
 • หลักการและวิธีการวินิจฉัยสายการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งการบ่งชี้ปัญหา ณ ปัจจุบัน
 • วิธีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัญหาเป็นแผนผัง (AS-IS) และการวางแผนในการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (To-Be) (ให้ตัวอย่างและใบงานเพื่อสรุปประเด็นปัญหา)

วันที่ 2 (ภาคปฏิบัติ 8 ชั่วโมง)


หลักสูตร : เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ (Smart Monozukuri)

 • วิธีการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเข้าถึงได้แบบ Small start เพื่อให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด
 • Workshop#1 : การสรุปประเด็นปัญหาและเขียนแผนผัง AS-IS
 • Workshop#2 : การเขียนแผนผัง To-Be และวางอุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อการปรับปรุง
 • การนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มเพื่อประเมินสมรรถนะ
 • Post-Test และส่งใบประเมินสมรรถนะ

วันที่ 3 (ภาคทฤษฏีเรียน online 6 ชั่วโมง)


หลักสูตร : การวางระบบ IoT ตามแนวทางของลีน (Lean IoT System)

 • Live หัวข้อ Lean IoT System 09.00-12.00 น. (3 ชั่วโมง)

หลักสูตร : การจัดการและบริหารข้อมูลในระบบ IoT (Factory IoT data Management)

 • Live หัวข้อ Basic Knowledge​ for Smart Factory &​ IIoT​ 13.00- 16.00 น. (3 ชั่วโมง)

วันที่ 4 (ภาคทฤษฏีเรียน online 7 ชั่วโมง)


หลักสูตร : การจัดการและบริหารข้อมูลในระบบ IoT (Factory IoT data Management)

เข้าสู่ระบบ E-Learning ของ Omron ตามลิ้ง >> https://omronlearning.com/#/login จากนั้นเข้าสู่บทเรียนตามหัวข้อดังนี้

ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน

 • บทเรียน A074 – Fundamentals of Electricity for Industrial Automation

พื้นฐานระบบอัตโนมัติ

 • บทเรียน Introduction to Factory Automation

Sensors

 • บทเรียน B001 – Photoelectric Sensors
 • บทเรียน B002 – Proximity Sensors
 • บทเรียน B007 – Fiber Optic Sensors
 • บทเรียน B015 – Displacement & Measurement Sensors

Power Supply and Relay

 • บทเรียน B003 – Power Supplies
 • บทเรียน General Purpose Relays

Automation System

 • บทเรียน B010 – PLC Basics

วันที่ 5 (ภาคปฏิบัติ 8 ชั่วโมง)


หลักสูตร : การวางระบบ IoT ตามแนวทางของลีน (Lean IoT System)

 • พื้นฐานการเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลจากสัญญาณต่าง ๆ
 • การฝึกปฏิบัติในการมาของข้อมูล Signal collection/Connection/Configuration
 • การฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงของข้อมูลจนถึงการเก็บข้อมูลใน Database
 • การฝึกปฏิบัติในการแสดงผลของข้อมูลแบบ RealTime
 • แบบทดสอบและแสดงผลในใบงาน

วันที่ 6 (ภาคปฏิบัติ 8 ชั่วโมง)


หลักสูตร : การจัดการและบริหารข้อมูลในระบบ IoT (Factory IoT data Management)

 • ฝึกปฏิบัติในการกำหนดตำแหน่งของการติดตั้งเซ็นเซอร์ในสายการผลิตจำลองและเก็บข้อมูล (Data Collection)
 • ฝึกปฏิบัติในการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับ Middleware และทำการดึงข้อมูลและแปลงข้อมูล (Data Configuration and Data Communication)
 • ฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลที่แปลงจาก Middleware มาประมวลผลและแสดงผลของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงสายการผลิต (Data Visualization and Data Analysis)
 • แบบทดสอบและแสดงผลในใบงาน

หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ (Smart Monozukuri)

เนื้อหาวิชา


เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์หลักการและเทคนิคการผลิตแบบญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(Kaizen) มาผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและระบบอัตโนมัติ มาพัฒนาสายการผลิตแบบ Small Start โดยเริ่มจากการวินิจฉัยกระบวนการผลิต ณ ปัจจุบัน, สรุปประเด็นปัญหา, จัดการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ของปัญหาในแต่ละส่วนในสายการผลิตเป็นแผนผัง (AS-IS) จากนั้นทำการวางแผนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลหรือเทคโนโลยีอัตโนมัติที่คาดหวังมาเป็นการแผนผังการปรับปรุงโดยทำการคาดการณ์ประโยช์นที่ได้รับ (To-Be) แล้วเลือกส่วนที่ปฏิบัติได้จริงจากเทคโนโลยีในปัจุบันมาเริ่มปฏิบัติให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

จุดมุ่งหมายรายวิชา


1) เข้าใจหลักการหรือวิธีการค้นหาปัญหาจากสายการผลิตและทำการเชื่อมโยงปัญหาได้
2) สามารถเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในสายการผลิตของตนเองได้

หลักสูตร การวางระบบ IoT ตามแนวทางของลีน (Lean IoT system)

เนื้อหาวิชา


เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อหัวหน้างาน ,วิศวกรในสายการผลิต หรือบุคคลที่ต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบ Factory IoT โดยเนื้อหามุ่งเน้นการวางระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยช์นในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภาพของสายการผลิตด้วยหลักการของ TPM ในระบบ ผู้เรียนจะรู้ถึงเทคนิคการเก็บข้อมูลจากสัญญานพื้นฐานต่างๆ,การส่งข้อมูล, การเชื่อมต่อไปจนถึงการจัดเก็บข้อมูล (Database) และแสดงผล (Data visualization) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จุดมุ่งหมายรายวิชา


1) เพื่อรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน, ทิศทางในการพัฒนาและประโยช์นของระบบ IoT ในอนาคต
2) เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคพื้นฐานในการเก็บข้อมูลที่สำคัญในสายการผลิตและให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีประสิทธิผลและสร้างประโยชน์ได้อย่างชัดเจน
3) เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและการเพิ่มผลิตภาพให้สายการผลิต

หลักสูตร การจัดการและบริหารข้อมูลในระบบ IoT (Factory IoT Data Management)

เนื้อหาวิชา


เป็นหลักสูตรในการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับวิศวกรด้านเทคนิค, System integrator โดยเข้าถึงวิธีการต่อสัญญาณและเชื่อมโยงข้อมูลจาก Sensor, PLC, Middleware จนกระทั่งถึง Cloud computing โดยเรียนรู้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การรับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ (Data Collection), การเชื่อมต่อและการแปลงสัญญานทางไฟฟ้าเป็นข้อมูล (Data Communication) และการประมวลผลข้อมูลมาเป็นกราฟในการแสดงผลต่างๆ (Data Visualization) สำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาสายผลิต (Data Analysis) ตามหลักการของระบบการผลิตแบบลีน

จุดมุ่งหมายรายวิชา


1) เพื่อรู้ถึงอุปกรณ์ที่สำคัญและการเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องของระบบ IoT
2) สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์และการติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและจำเป็นในสายการผลิต
3) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสายการผลิตจนถึงการเก็บและแสดงผลในระบบ Cloud System

คุณสมบัติผู้สมัคร


ผู้ว่างงาน นักศึกษา ที่ต้องการ Upskill Reskill
จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป  และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ 

กลุ่มที่ 1

วันที่ 14, 15, 16, 17, 18, 21 ธันวาคม 2563

0

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 2 หลักสูตร 6 วัน 

วันที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 มีนาคม 2564

สถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) 

0

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 3 หลักสูตร 6 วัน

วันที่ 22, 23, 24, 25, 26, 27 มีนาคม 2564

สถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

0

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 4 หลักสูตร 6 วัน

วันที่ 2, 3, 5, 6, 9, 10 สิงหาคม 2564

สถานที่ : SIMTec 

15

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 5 หลักสูตร 6 วัน

วันที่ 3, 4, 5, 6, 10, 11 สิงหาคม 2564

สถานที่ : SIMTec 

25

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 6 หลักสูตร 6 วัน

วันที่ 20, 21, 22, 23, 29, 30 กรกฎาคม 2564

สถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

0

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 7 หลักสูตร 6 วัน

วันที่ 5, 6, 8, 9, 12, 13 กรกฎาคม 2564

สถานที่ : SIMTec 

28

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 8 หลักสูตร 6 วัน

วันที่ 6, 7, 8, 9, 13, 14 กรกฎาคม 2564

สถานที่ : SIMTec 

29

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 9 หลักสูตร 6 วัน

วันที่ 23, 24, 26, 27, 30, 31 สิงหาคม 2564

สถานที่ : SIMTec 

30

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 10 หลักสูตร 6 วัน

วันที่ 24, 25, 26, 27, 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2564

สถานที่ : SIMTec 

30

เหลือที่นั่ง

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.