หลักสูตร Digital Measurement Solution (DMS)

DMS

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

รุ่นที่อบรม

รุ่นที่ 1 : วันที่ 14-16 ธันวาคม 2565

รุ่นที่ 2 : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์หลักสูตร


หลักสูตรที่มุ่งเน้นเรียนรู้พื้นฐานการจัดการควบคุมคุณภาพความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่นำเอาการควบคุมเชิงสถิติมาใช้ และวิธีปรับปรุงสายการผลิต เรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการวัด รวมถึงพื้นฐานการออกแบบแนวคิดอัตโนมัติที่ผนวกกับเครื่องมือวัด และพื้นฐานของระบบการใช้กล้องสำหรับตรวจสอบและตรวจจับชื้นงาน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้


บทบาทหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ
รู้ถึงแนวคิดการวางกระบวนการเพื่อลดความสูญเปล่า

กระบวนการผลิตแบบลีน สำหรับการตรวจวัดคุณภาพชื้นงาน
สร้างความเข้าใจในเรื่องความสูญเปล่า 7 ประการ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการ

สังเกตกระบวนการผลิตจริง
สามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของกระบวนการผลิต ศึกษาข้อมูล และทำการวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุงอย่างเหมาะสม

การใช้กล้องในการวัดงาน เครื่องมือตรวจสอบชิ้นงาน และระบบการตรวจวัดอัตโนมัติ
เพื่อทำความเข้าใจ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ลักษณะการใช้งานจริง และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


วิศวกร ช่างซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเครื่อง ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในแผนกวิศวกรรม หรือฝ่ายควบคุมคุณภาพ

เนื้อหาอบรม วันที่ 1 

  • บทบาทหน้าที่ระหว่างฝ่ายประกันคุณภาพกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  • กระบวนการผลิตแบบลีนสำหรับการตรวจวัดคุณภาพชิ้นงาน
  • สังเกตกระบวนการผลิตจริงและวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการ

เนื้อหาอบรม วันที่ 2 

  • เครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานและอุปกรณ์ต่างๆ
  • สาธิตและอธิบายชุดระบบการตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

เนื้อหาอบรม วันที่ 3 

  • ความรู้พื้นฐานการใช้กล้องในการวัดงาน
  • สาธิตและอธิบายชุดระบบการตรวจวัดแบบอัตโนมัติ

ตารางฝึกอบรม (On-Site Workshop)


DMS

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.