สมัครเรียน

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนของ Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI), Japan

วัตถุประสงค์


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการออกแบบกระบวนการอัตโนมัติ โดยใช้หลักการ Lean Manufacturing  ผสมผสานกับความรู้ด้าน Karakuri และเสริมสร้างความเข้าใจการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation Design)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

Lean Manufacturing
ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางของลีน คือลดความสูญเปล่าของกระบวนการที่ไมจําเป็นออกไปแล้วออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเสถียรและลดเวลาการผลิต

Lean Karakuri Kaizen
เพื่อทำความเข้าใจแนวคิด และวิธีการปรับปรุงกระบวนการในปัจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการศึกษาเวลาด้วยระบบ Karakuri ที่ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อให้เกิดพลังงานจลน์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นการประหยัดต้นทุน

Low Cost Automation Design
เกิดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนตํ่า และการออกแบบโมดูลอัตโนมัติที่ใช้ได้ในหลากหลายกระบวนการผลิต

Modularity and Motion Task design
สร้างความเข้าใจในเรื่องของ Modularity jig and Micro controller เพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์ปัญหาสำหรับแนวคิดการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนตํ่า

จำนวนวันเรียน

3 วัน

จำนวนชั่วโมง

18 ชั่วโมง

ทฤษฎี:ปฏิบัติ

50:50

สถานที่

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (ดูแผนที่)

Level

Advance

เนื้อหาอบรม วันที่ 1

  • Principle of Lean Manufacturing and Karakuri 
  • How to process design concept
  • Time study analysis

เนื้อหาอบรม วันที่ 2

  • Lean Karakuri concept
  • Time study process improvement

เนื้อหาอบรม วันที่ 3

  • Modularity Design Practice & Low Cost Automation
  • Low cost Automation process

ตารางฝึกอบรม (On-Site Workshop)


This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.