สมัครเรียน

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนของ Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI), Japan

วัตถุประสงค์


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการออกแบบกระบวนการอัตโนมัติ โดยใช้หลักการ Lean Manufacturing  ผสมผสานกับความรู้ด้าน Karakuri และเสริมสร้างความเข้าใจการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ (Low Cost Automation Design)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

Lean Kaizen
ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางของลีน คือลดความสูญเปล่าของกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกไป แล้วออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเสถียรและลดเวลาการผลิต

Karakuri Design
การใช้หลักการออกแบบด้วยระบบ Karakuri ที่ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อให้เกิดพลังงานจลน์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการประหยัดต้นทุน

Low Cost Automation Design
เกิดความเข้าใจในกระบวนการออกแบบระบบอัตโนมัติต้นทุนต่ำ และการออกแบบโมดูลอัตโนมัติที่ใช้ได้ในหลากหลายกระบวนการผลิต

Mechanism Unit for Motion Task
สร้างความเข้าใจในกลไกของระบบการเคลื่อนที่แบบหมุนและเส้นตรง รวมถึงการใช้ระบบลม (Pnuematic) และ ระบบไฟฟ้า (Electric) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sensor and Controller
สร้างความเข้าใจในระบบเซนเซอร์แบบดิจิทัล (Digital) และอนาล็อก (Analog) รวมถึงการเลือกใช้ระบบควบคุมประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง

จำนวนวันเรียน

5 วัน

จำนวนชั่วโมง

30 ชั่วโมง

ทฤษฎี:ปฏิบัติ

50:50

สถานที่

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (ดูแผนที่)

Level

Advance

โครงสร้างหลักสูตร


  1. หลักสูตรเป็นการเรียน 5 รายวิชา รวมทั้งหมด 5 วันจำนวน 30 ชั่วโมง ในแต่ละกลุ่มผู้เข้าอบรม
  2. การศึกษาจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนตลอดเวลาการฝึกอบรม โดยการศึกษาภาคปฏิบัติ จะเป็นการศึกษาจากอุปกรณ์จริง (Realize learning)
  3. ในแต่ละรายวิชาจะมีการทำแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม และมีแบบรายงานการฝึกอบรม รายงานผลสมรรถนะ
  4. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนครบทั้ง 5 รายวิชาและเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80%โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบและประเมิณมากกว่า 80% จึงจะได้รับใบประกาศ

Day 1 : Lean Kaizen

Knowledge in industrial engineering and how to improve production line

• DMAIC Circle: Define, measure, analyze, improve, control

• Define Improvement: Value Stream Map (VSM), Efficiency, Quality, Performance

• Standard Work :

• Elements of standardized work

– Takt time

-Work sequence

– Standard in-process inventory

• Production Analysis Board

• Standard Work Operator Balance Chart (OBC)

Day 2 : KARAKURI KAIZEN

• Efficiency of Karakuri

• Mechanics of Karakuri

• Karakuri Implementation step

Day 3 : Sensor : Digital Sensor / Analog Sensor

• Optic / Electro / Temperature

Controller : Micro controller / PLC unit

• Micro & Embed / Arduino / PLC

Day 4 : Low Cost Automation (LCA) and Process

• LCA Concept / LCA features / LCA Process

• Process viewpoint

• Control design viewpoint

• Control implementation viewpoint

• Modularity design

• Modular Design Framework

• Process of Modular design

• Reconfigurable work cell

Day 5 : Mechanism Unit for Motion Task / Rotate Motion / Linear Motion

Automation design considerations

• Function Analysis

• Motion Task to Mechanical

• Mechanical system & structure

Actuator / Pneumatic / Electric

• Pneumatic System – General Design of a Pneumatic System

• Electric – Servo System

คุณสมบัติผู้สมัคร


วิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิตในสถานประกอบการที่ร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น หรือผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทญี่ปุ่น และผู้ที่สนใจทั่วไป

จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

กลุ่มที่ 1

30 November – 4 December 2020

สมัครก่อนวันอบรม 7 วัน

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 2

17 -18, 21 -23 December 2020

สมัครก่อนวันอบรม 7 วัน

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 3

18 – 19 , 22 – 24 February 2021

สมัครก่อนวันอบรม 7 วัน

เหลือที่นั่ง

กลุ่มที่ 4

8-12 March 2021

สมัครก่อนวันอบรม 7 วัน

เหลือที่นั่ง
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.