สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

โดยการสนับสนุนของ EEC HDC (EEC MODEL TYPE B)

วัตถุประสงค์


หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติอย่างถูกวิธีใน 5 ชนิดเครื่องมือ อันได้แก่

  • เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
  • ไมโครมิเตอร์
  • ไฮเกจ
  • ไดอัลอินดิเคเตอร์
  • ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์

จำนวนวันเรียน

2 วัน

จำนวนชั่วโมง

12 ชั่วโมง

ทฤษฎี:ปฏิบัติ

50:50

สถานที่

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (ดูแผนที่)

โครงสร้างหลักสูตร


  1. หลักสูตรเป็นการเรียน 5 รายวิชา รวมทั้งหมด 2 วันจำนวน 12 ชั่วโมง ในแต่ละกลุ่มผู้เข้าอบรม
  2. การศึกษาจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนตลอดเวลาการฝึกอบรม โดยการศึกษาภาคปฏิบัติ จะเป็นการศึกษาจากอุปกรณ์จริง (Realize learning)
  3. ในแต่ละรายวิชาจะมีการทำแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม และมีแบบรายงานการฝึกอบรม รายงานผลสมรรถนะ
  4. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนครบทั้ง 5 รายวิชาและเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80%โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบและประเมิณมากกว่า 80% จึงจะได้รับใบประกาศ
  5. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

คุณสมบัติผู้สมัคร


ผู้ที่ทำงานในสายการผลิตเกี่ยวกับ ระบบควบคุมคุณภาพ

กลุ่มที่ 2

28-29 APR 2021

สมัครก่อนวันอบรม 7 วัน

เหลือที่นั่ง

0

กลุ่มที่ 3

19-20 May 2021

สมัครก่อนวันอบรม 7 วัน

เหลือที่นั่ง

0

กลุ่มที่ 4

23-24 June 2021

สมัครก่อนวันอบรม 7 วัน

เหลือที่นั่ง

20

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.