หลักสูตร Smart Measurement Technology (SMT)

สมัครเรียน

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนของ Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI), Japan

รุ่นที่อบรม

 รุ่นที่ 5 : วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์


หลักสูตรที่มุ่งเน้นหลักการของกระบวนการผลิตแบบ Lean สำหรับกระบวนการควบคุมคุณภาพ เรียนรู้การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้งานร่วมกับเครื่องมืดวัด การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการระบบการวัดงานในสายการผลิต รวมไปถึงความรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ผสมผสานกับเครื่องมือวัด เพื่อประยุกต์การวัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

Lean Manufacturing
กระบวนการผลิตแบบ Lean สำหรับกระบวนการคุณภาพ เพื่อให้เข้าใจความสูญเปล่าที่เกิดการตรวจสอบชิ้นงาน ให้สามารถวิเคราะห์ Time study (Yamazumi Chart)

Displacement Measurement
เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีการวัดแบบดิจิทัล และการวัดแบบ Contact/Non-contact รวมไปถึงการควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ (SPC) เพื่อลดความผันแปรของกระบวนการผลิต

Vision Programming
เพื่อทำความเข้าใจในพื้นฐานและองค์ประกอบของระบบ Vision สำหรับการวัดในกระบวนการควบคุมคุณภาพ

Measurement Data Management
เพื่อทำความเข้าใจหน้าที่ของเครื่องมือวัด รวมไปถึงวิธีการออกแบบการวัดอัตโนมัติ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


วิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิตในสถานประกอบการที่ร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทญี่ปุ่น จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือมีประสบการณที่เกี่ยวข้อง

จำนวนวันเรียน

3 วัน

จำนวนชั่วโมง

18 ชั่วโมง

ทฤษฎี:ปฏิบัติ

50:50

Level

Advance

เนื้อหาอบรม วันที่ 1

  • Principle of Lean Manufacturing
  • Quality Control Process
  • Digital Measurement Technology

เนื้อหาอบรม วันที่ 2

  • Principle of Displacement Measurement (Contact/Non-contact)
  • Statistical Process Control

เนื้อหาอบรม วันที่ 3

  • Principle of Vision Programming
  • Measurement Data Management

ตารางฝึกอบรม (On-Site Workshop)


This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.