โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

วัตถุประสงค์หลักสูตร


หลักสูตรที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหารจัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพของโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมกิจกรรม


 1. ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 2. หัวหน้างาน ผู้จัดการ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 3. วิศวกรในสายการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม


 1. สถานประกอบการต้องอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต
 2. สามารถส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 3 คน/ สถานประกอบการ
 3. สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนวันเรียน

3 วัน / รุ่น

รูปแบบการเรียน

เรียนภาคทฤษฏี

และปฏิบัติ (Work Shop)

กำหนดการฝึกอบรม

08.30 – 17.00 น.


 • 08.00 – 12.00 น.
   • ความสำคัญของระบบ IoT เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานประกอบการ และสายการผลิต และ Lean Management เพื่อ Lean Manufacturing และ TPM
   • โครงการสร้างและหน้าที่ในการบริหารโรงงานเพื่อการปรับไปสู่การเป็น Smart and Slim Digitalize Plant
 • 13.00 – 17.00 น.
   • การเลือกใช้ระบบ Sensor สำหรับรวบรวมข้อมูล IoT และเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งการติดตั้งและ Set up

  * ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

08.30 – 17.00 น.


 • 08.00 – 12.00 น.
   • การส่งข้อมูลผ่าน IoT (Data Transfer)
 • 13.00 – 17.00 น.
   • การแสดงข้อมูล (Data Visualization) ที่จำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต

  * ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

08.30 – 17.00 น.


 • 08.00 – 12.00 น.
   • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของวิธีการ และการใช้ Simulation เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการผลิต
 • 13.00 – 17.00 น.
   • วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงผลิตภาพสายการผลิต
   • ประเมินและสรุปผลการอบรม (Conclusion)

  * ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.