ิLIPE BEGINNER

โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

วันที่อบรม

วันที่ : 6-8 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์หลักสูตร


หลักสูตรที่มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าจากการทํางานของเครื่องจักร โดยใช้การวางระบบ IoT อุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร Machine Monitoring (OEE) เป็นการเรียนและประยุกต์ใช้ระบบ Internet of Things (IoT) อย่างง่ายที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร โดยใช้แนวทางของการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) โดยการวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) เพื่อที่จะลดความสูญเปล่า (Loss)ของเครื่องจักร และลดต้นทุนในการผลิต

กลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมกิจกรรม


 1. ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 2. หัวหน้างาน ผู้จัดการ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 3. วิศวกรในสายการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม


 1. สถานประกอบการต้องอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต
 2. สามารถส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 3 คน/ สถานประกอบการ
 3. สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนวันเรียน

3 วัน / รุ่น

รูปแบบการเรียน

เรียนภาคทฤษฏี

และปฏิบัติ (Work Shop)

ตารางฝึกอบรม

 

กำหนดการฝึกอบรม

เนื้อหาอบรมวันที่ 1

 • ความสําคัญของระบบ IoT เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานประกอบการ เเละสายการผลิต โดยใช้หลักการของระบบ Lean Manufacturing เเละ TPM เพื่อใช้ในการบริหารโรงงาน และเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ OEE เป็นตัวชี้วัดและสะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพปัจจุบัน
 • เรียนรู้ผ่านชุดสาธิตที่เป็นระบบ Automation เพื่อจำลองให้เห็นการทำงานของสายการผลิต  

เนื้อหาอบรมวันที่ 2

 • การเลือกใช้ระบบ Sensor สําหรับรวบรวมข้อมูล IoT เเละเครื่องมือต่างๆ 
 • การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับชุดฝึก
 • การส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ไปยังคลาวด์

เนื้อหาอบรมวันที่ 3

 • การเเสดงข้อมูล (Data Visualization) ที่จําเป็นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • วิเคราะห์เเนวทางการปรับปรุงผลิตภาพสายการผลิต 
 • ประเมินเเละสรุปผลการอบรม (Conclusion)
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.