โครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

วัตถุประสงค์หลักสูตร


หลักสูตรที่มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าที่เกิดจากพลังงาน โดยใช้หลักการ Total Productive Maintenace (TPM) และ Energy Loss การคิดคำนวนต้นทุนจากการสูญเสียพลังงาน และการตรวจสอบหาจุดที่เกิดการสูญเสียพลังงานจากเครื่องจักร เพื่อลดความสูญเปล่าและลดต้นทุนของกระบวนการผลิต

คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม


-สถานประกอบการต้องอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต

-สามารถส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 3 คน/ สถานประกอบการ

-สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และวิศวกรในสายการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

จำนวนวันเรียน

2 วัน / รุ่น

รูปแบบการเรียน

เรียนภาคทฤษฏี

และปฏิบัติ (Work Shop)

กำหนดการฝึกอบรม

09.00 – 17.00 น.


     • Total Productive Maintenance (TPM) และ Energy Loss  หลักการหาความสูญเปล่าที่เกิดจากพลังงาน
     • การคิดคำนวนต้นทุนจากการสูญเสียพลังงาน

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

09.00 – 17.00 น.


     • ภาคปฎิบัติ การตรวจสอบหาจุดที่เกิดการสูญเสียพลังงานจากเครื่องจักร
     • ประเมินและสรุปผลการอบรม (Conclusion)

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.